Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1323
Title: Verhalen over 'Zinloos' Geweld: een kwalitatieve zoektocht naar cognitieve duidingsprocessen
Other Titles: Stories about "Senseless' Violence: a qualitative survey into cognitive labeling processes
Authors: Witlox, Bart A.
Keywords: zinloos
geweld
duidingsprocessen
Issue Date: Apr-2008
Publisher: Open Universitiet Nederland
Abstract: Het onderzoek naar welke (sociaal-)psychologische processen een rol vervullen in de cognitieve duiding van geweldsincidenten als zinvol of zinloos door niet-betrokken waarnemers staat nog in de kinderschoenen. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat ideeën over een rechtvaardige wereld, de bescherming van sacrale waarden, existentiële angst en identificatieprocessen een rol vervullen in deze duidingprocessen. Hier is nagegaan of, en zo ja hoe vaak, dergelijk duidingreacties spontaan voorkomen onder mensen wanneer zij bevraagd worden over zinloze of zinvolle geweldsincidenten. Die reacties zijn eerst kwalitatief gepeild door onder 20 respondenten diepte-interviews te houden, waarbij zij gevraagd werden spontaan hun verhalen te vertellen over twee verschillende incidenten van zinloos en twee van zinvol geweld. Op deze verhalen is eerst een kwalitatieve inhoudsanalyse verricht. Dit stelde ons in staat de spontane reacties op de vier incidenten te kwantificeren om daarop vervolgens herhaalde metingen analyses te verrichten met behulp van ANOVA’s. De belangrijkste conclusie is dat de duidingreacties (1) voor het grootste gedeelte overeenkomen met de reacties zoals die verondersteld worden in de bovengenoemde theorieën, maar ook (2) dat er een aantal andersoortige uitspraken gedaan zijn (zoals het vertonen van ambivalentie en identificatie richting familie en vrienden). Deze kunnen beschouwd worden als aanvulling op de huidige theoretische stand van zaken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1323
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Witlox_2008.pdf10.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.