Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1327
Title: Assurantietussenpersonen en buitengerechtelijke kosten
Authors: Loon-Ververs, J. van
Keywords: buitengerechtelijk
assurantietussenpersonen
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In ons recht geldt als hoofdregel dat een ieder zijn eigen schade draagt. Indien er door het schenden van een norm schade wordt geleden door een ander wordt van deze hoofdregel afgeweken. De laedens dient in een dergelijk geval de gelaedeerde volledig schadeloos te stellen. Ook de gemaakte buitengerechtelijke kosten komen conform art. 6:96 lid 2 BW in een dergelijk geval voor vergoeding in aanmerking. Wel is er door de wetgever een beperking ingesteld in de vorm van de twee redelijkheidvragen. Het maken van de kosten moet redelijk geweest zijn en de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. De reden van deze beperking is gelegen in de bijzondere aard van de buitengerechtelijke kosten. Hoewel de kosten het gevolg zijn van de normschendig worden zij gemaakt door de gelaedeerde. Deze heeft de plicht de schade naar redelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Momenteel worden steeds meer schades verhaald door assurantietussenpersonen. Gezien de opleidingseisen die thans aan de assurantietussenpersonen gesteld worden zijn zij, naar mijn mening, ook uitermate geschikt om als externe deskundige een qua aansprakelijkheid wat eenvoudigere materiële schade voor een relatie te verhalen. Uit maatschappelijk en kosten oogpunt is een dergelijke ontwikkeling naar mijn mening ook positief. De hulp is laagdrempelig en niet ontzettend kostbaar. Zeker is in ieder geval dat de hulp van een assurantietussenpersoon veel minder kostbaar is dan het in de arm nemen van een advocaat of een gespecialiseerde belangenbehartiger. Met betrekking tot het verhalen van een letselschade dan wel een qua aansprakelijkheid ingewikkelde schade dient een assurantietussenpersoon naar mijn mening terughoudend te zijn. Men beschikt meestal niet over de kennis en back office (bijvoorbeeld een medisch adviseur) die nodig zijn om een relatie bij het verhalen van een dergelijke schade optimaal van dienst te kunnen zijn. Net als bij andere externe deskundigen worden ook de buitengerechtelijke kosten gemaakt door een assurantietussenpersoon langs de redelijkheidlatten gelegd. Zowel het maken van de kosten als de hoogte van de kosten dient redelijk te zijn. Het rücksichtslos uit handen geven van een eenvoudige schade met een gering geldelijk belang zal ook in dit geval stuk lopen op de eerste redelijkheidvraag. Over de redelijkheid van de hoogte van de kosten is geen algemene richtlijn te geven. Per geval/schade zal beoordeeld moeten worden of de hoogte van de gemaakte buitengerechtelijke kosten redelijk is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1327
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJvan Loon2008.pdf476.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.