Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1355
Title: Gewichtig genoeg? Naar een invulling van de open normen bij de beoordeling van de redenen tot opzegging van een zorgovereenkomst en de daaraan verbonden huurovereenkomst
Authors: Jongsma, O
Keywords: zorgovereenkomst
huurovereenkomst
geschillen
hulpverlener
Issue Date: Jun-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie behandelt een klein deel van de geschillen die tussen partijen bij een geneeskundige behandelingsovereenkomst of zorgovereenkomst kunnen ontstaan en wel die geschillen die voortvloeien uit de eenzijdige opzegging van die overeenkomst door de hulpverlener. De vraag is óf de hulpverlener tot opzegging bevoegd is en zo ja, onder welke voorwaarden. Het antwoord op die vraag is te vinden in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: de WGBO.3 De hulpverlener mag niet opzeggen, behoudens gewichtige redenen, zo luidt art. 7:460 BW. Die formulering duidt op een hoge drempel en levert bovendien interpretatieproblemen op: wat moet onder gewichtige redenen worden verstaan? De vraag is vervolgens of het opzegverbod uit de WGBO voor alle hulpverleners in de zorgsector geldt. Vallen bijvoorbeeld de zorgovereenkomsten die geen geneeskundige handelingen, maar uitsluitend verzorging en verpleging inhouden, onder het bereik van die wet? Aan welke voorwaarden hebben dergelijke instellingen te voldoen ingeval van opzegging? Aan een zorgovereenkomst is soms een huurovereenkomst verbonden. In een dergelijk geval zal de hulpverlener naast het einde aan de zorgovereenkomst ook een einde aan de huurovereenkomst wensen, met name als de onderhavige woning onderdeel is van de exploitatie van de hulpverlener is. De huurovereenkomst volgt niet automatisch het lot van de opgezegde zorgovereenkomst. Hoe is het doel te dan wel te bereiken? De probleemstelling van deze scriptie is tweeledig en luidt: - Aan welke eisen moet de opzegging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de zorgovereenkomst voldoen, wil deze opzegging de rechterlijke toets aan art. 7:460 BW, het opzegverbod behoudens ‘gewichtige redenen’, doorstaan? - Op welke wijze kan een huurovereenkomst die gekoppeld is aan de opgezegde behandelings- of zorgovereenkomst worden beëindigd?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1355
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWOJongsma-juni2007-4.pdfmain article511.84 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-1.pdftitle page37 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-2.pdfcontents17.97 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-3.pdfpreface19.06 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-5.pdfreading list52.61 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-6.pdflist of jurisprudence18.46 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-7.pdfsupplement 129.72 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-8.pdfsupplement 230.53 kBAdobe PDFView/Open
RWOJongsma-juni2007-9.pdfsupplement 364.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.