Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1374
Title: Tekenend voor de zorg; Pleidooi voor gebruik van een verbeterde toelatingsovereenkomst
Authors: Verdult-Hazen, Petra
Keywords: toelatingsovereenkomst
ziekenhuis
specialist
Issue Date: Aug-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de inleiding staat dat zorgverlenende instellingen en zorgverleners zich bij voorkeur dienen bezig te houden met het doel waarvoor zij bestaan en waartoe zij zijn opgeleid: het verlenen van verantwoorde zorg. Die verantwoorde zorg wordt gedefinieerd door de overheid in termen van: toegankelijkheid, beheersbaarheid en adequate kwaliteit van zorg. Maar ook door instelling en de medisch specialist: zo goed mogelijke vraaggerichte zorg voor de individuele patiënt. Het contract tussen de instelling en de vrijgevestigde medisch specialist ter vastlegging van de afspraken over die verantwoorde zorgverlening is nu de toelatingsovereenkomst. De centrale vraagstelling is geformuleerd als: Kan als gevolg van recente ontwikkelingen de huidige ‘model toelatingsovereenkomst algemeen ziekenhuis - medisch specialist’ vervangen worden door een andere overeenkomst tussen de instelling voor medisch-specialistische zorg en de medisch specialist? MHet antwoord daarop is dat de huidige model toelatingsovereenkomst door de recente wettelijke en feitelijke wijzigingen van het zorgstelsel inderdaad vervangen kan worden door een andere overeenkomst. Niet alleen kan vervanging, het moet zelfs omdat het huidige model door de stelselwijziging een aantal onoverkomelijke tekortkomingen heeft. De huidige model toelatingsovereenkomst gaat namelijk in de kern nog steeds uit van de individuele medisch specialist die volledig autonoom in het klassieke ziekenhuis zijn specialisme uitoefent. De alternatieven van de huidige model toelatingsovereenkomst zijn een verbeterd model toelatingsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht waarbij deze laatste op meerdere wijzen kan worden ingevuld. De keuze uit deze overeenkomsten is afhankelijk van de situatie van de instelling en van de persoonlijke voorkeuren van de contractspartners. Ook dan telt het beginsel van de contractsvrijheid: partijen kunnen de inhoud van hun afspraken zelf bepalen, mits niet in strijd met dwingend recht of art. 3:40 BW. De arbeidsovereenkomst is voor ziekenhuizen juridisch geschikt, maar ondanks de bestuurlijke voordelen om organisatorische en financiële redenen niet erg populair. Voor instellingen met alleen de behandelfunctie zijn medisch specialisten in dienstverband wel efficiënt en voor startende medisch specialisten is dienstverband vaak een goede optie. De overeenkomst van opdracht wordt meestal voor bepaalde duur gesloten. Deze is voor de instelling aantrekkelijk voor het laten verrichten van goed planbare zorg, maar voor de vrijgevestigde medisch specialist als opdrachtnemer alleen als hij ook elders werkzaam is om niet de schijn van dienstverband op te roepen. Electieve zorg wordt in toenemende mate gestandaardiseerd. De betrokkenheid van de medisch specialist bij de patiënt, bij het proces en bij de instelling kan door die standaardisatie beperkt blijven. De overeenkomst van opdracht sluit daarom goed aan bij het modulaire ziekenhuis(onderdeel) met electieve zorg, bij ZBC’s en privé-klinieken en bij de ondersteunende medische functies. Pleidooi voor gebruik van een verbeterde toelatingsovereenkomst Een verbeterd model toelatingsovereenkomst is de eerstkomende jaren bij uitstek geschikt voor het contracteren van een vrijgevestigde medisch specialist in instellingen voor basis-, complexe en spoedeisende zorg. Kortom: in al die instellingen die tot voor kort ook wettelijk ziekenhuizen waren. De vertrouwensrelatie tussen ziekenhuis en medisch specialist, nodig voor het verlenen van verantwoorde zorg, krijgt met een toelating beter gestalte dan met een opdracht. Een toelating geeft een sterkere binding van de medisch specialist met de instelling. Juist de positie van de medische specialist als spil in het primaire proces vraagt om die betrokkenheid, ook gezien de toename van multidisciplinair werken en van subspecialisaties in en rond medische beroepen. In het ziekenhuis kan het GMSB floreren met als uitgangspunt de gezamenlijke verantwoordelijkheid én het gezamenlijke doel: het verlenen van verantwoorde zorg. Door het uitbouwen van het GMSB op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt de tweedimensionale contractuele relatie van ziekenhuisbestuur en medisch specialist een werkelijke driedimensionale relatie met het belang van de individuele patiënt centraal.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1374
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWPVerdultHazen-aug2007.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.