Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1375
Title: De toelaatbaarheid van een ontbindende voorwaarde als beëindigingsweg in een arbeidsovereenkomst
Authors: Tudyka, Ulrike
Keywords: arbeidsovereenkomst
ontbinding
voorwaarden
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De probleemstelling van deze scriptie is de vraag of ontbindende voorwaarden als beëindigingsmiddel voor een arbeidsovereenkomst überhaupt toelaatbaar zijn en – wanneer zij dat zijn- aan welke voorwaarden voldaan moet worden, willen zij geldig zijn. In de literatuur bestaat onenigheid over de toelaatbaarheid van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst. De rechtspraak hanteert sinds het arrest van de Hoge Raad Mungra/Van Meir en Teeuw het gesloten ontslagstelsel als toetsingsmaatstaf. De inhoud van dit stelsel is onduidelijk. Om de probleemstelling op te lossen worden het einde van arbeidsovereenkomsten en de ontbindende voorwaarde vanuit verschillend perspectief bezien. Er worden verschillende juridische wegen uiteengezet waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Doel van de uiteenzetting is om een antwoord op de vraag te vinden of er voor alle wegen gemeenschappelijke eisen gelden. Deze eisen zouden dan ook moeten gelden voor een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst. Ook wordt de ontbindende voorwaarde vanuit haar wettelijke regeling in art. 3:38 BW bezien. Artikel 3:38 BW staat een rechtshandeling onder ontbindende voorwaarde toe tenzij iets anders voortvloeit uit de aard van de rechtshandeling of de wet. Iets anders dat uit de wet voortvloeit lijkt in de rechtspraak vooral het zogenoemde gesloten ontslagstelsel te zijn. Bij nader onderzoek blijkt wederom dat de inhoud van het gesloten ontslagstelsel niet te achterhalen is. Het is daarom niet geschikt om een beperking van de toelaatbaarheid van de ontbindende voorwaarde te rechtvaardigen. de rechtshandeling in de zin van art. 3:38 BW voortvloeit dat ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst algemeen verbiedt.Er worden wetsbepalingen onderzocht die de toelaatbaarheid van een ontbindende voorwaarde beperken. Ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst mogen uiteraard niet in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden en de openbare orde (art. 3:40 BW). Hun toelaatbaarheid wordt verder beperkt door de leerstukken van goed werkgeverschap en goed werknemerschap respectievelijk redelijkheid en billijkheid. Ook wordt de wettelijke regeling uiteengezet van de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst naar Duits recht. Deze regeling kan een inspiratiebron zijn voor een eventuele Nederlandse wettelijke regeling. De Duitse wet houdt in dat enkele wetsbepalingen over het contract voor bepaalde tijd van toepassing zijn (§ 21 TzBfG). Op straffe van nietigheid geldt behalve de eis van schriftelijkheid van de overeenkomst voornamelijk de eis dat een zakelijke grond aanwezig moet zijn om een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst overeen te komen. Voorbeelden van zakelijke gronden noemt § 14 TzBfG.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1375
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWTudyka2008.pdf526 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.