Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1377
Title: De Rechtspositie van patiënten tot twaalf jaar bij beslissingen rond het levenseinde
Authors: Martels-Mudde, G.M. von
Keywords: levenseinde
beslissingen
rechtspositie
Issue Date: Jul-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De scriptie beoogt een beeld te geven van de rechtspositie van minderjarige patiënten tot 12 jaar bij beslissingen rond het levenseinde. De opzet van de scriptie is als volgt: In Hoofdstuk 1 wordt het juridisch kader geschetst: de WGBO, de algemene wettelijke regeling die de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners vastlegt. Voor minder-jarigen is in de WGBO een aantal specifieke bepalingen opgenomen. In Hoofdstuk 2 komen de verschillende beslissingen rond het levenseinde aan de orde. Voor zover deze gerekend kunnen worden tot ‘normaal medisch handelen’ vallen ze bin-nen het kader van de WGBO. Dan zijn – ook voor minderjarigen – de WGBO bepalingen van toepassing. Opzettelijk levensbeëindigend handelen wordt echter niet door de WG-BO bestreken. Hoofdstuk 3 is gewijd aan levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Deze vormen van levensbeëindigend handelen zijn sinds 2002 onder strikte voorwaarden wet-telijk geregeld in de WTL of Euthanasiewet. Voor minderjarigen vanaf 12 jaar kent de WTL enkele bijzondere bepalingen. Minderjarigen jonger dan 12 jaar zijn echter als wilsonbekwaam buiten de WTL gelaten. Levensbeëindiging bij minderjarigen jonger dan 12 jaar wordt altijd beschouwd als le-vensbeëindiging zonder verzoek. In Hoofdstuk 4 wordt daarom uitgebreid ingegaan op de problematiek van levensbeëin-diging zonder verzoek. Levensbeëindigend handelen door een arts zonder verzoek van de patiënt is strafbaar; de juridische kwalificatie ervan is moord. Dit wordt veelal als onte-recht ervaren; er is dan ook een zeker spanningsveld tussen de juridische en de medische werkelijkheid. Uit de rechtspraak zijn overigens enkele gevallen bekend waar levensbe-eindiging zonder verzoek aanvaard werd. Sinds 1994 bestaat er een meldingsprocedure voor gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek. Het Openbaar Ministerie beslist hierin na louter procedurele toetsing of de betrokken arts al dan niet strafrechtelijk ver-volgd wordt. De meldingsbereidheid van artsen is echter, uit angst voor strafrechtelijke vervolging, zeer gering. Een groot deel van het levensbeëindigend handelen zonder ver-zoek geschiedt dus in het verborgene en is zo aan elke maatschappelijke controle ont-trokken. Hoofdstuk 5 gaat in het bijzonder in op levensbeëindiging zonder verzoek bij minderja-rigen jonger dan 12 jaar. Vooral op het gebied van pasgeborenen bestaat er literatuur en ook enige jurisprudentie. Herhaaldelijk is gesuggereerd om een speciale commissie in te stellen ter beoordeling van gevallen van levensbeëindiging bij pasgeborenen. Een derge-lijke tussenschakel tussen artsen en Openbaar Ministerie zou naar verwachting de mel-dingsbereidheid van artsen doen toenemen. Lange tijd gebeurde er echter niets met de aanbevelingen en de eerder door de regering gedane toezeggingen. In 2006 is eindelijk een centrale deskundigencommissie ingesteld, de ‘Commissie Hubben’, die gemelde ge-vallen van levensbeëindiging bij pasgeborenen, en overigens ook van late zwanger-schapsafbrekingen, gaat beoordelen. De problematiek van levensbeëindiging beperkt zich echter niet tot pasgeborenen, maar kan zich uiteraard ook voordoen bij oudere kinderen. Tot op heden kan levensbeëindiging bij ernstig zieke kinderen die ouder zijn dan pasge-boren, maar jonger dan 12 jaar nog op geen enkele wijze inhoudelijk getoetst worden: ze zijn enerzijds te jong voor de WTL, maar anderzijds te oud voor de Commissie Hubben. Aan het eind van de scriptie worden kort enkele opties aangegeven om op termijn ook een zorgvuldige toetsing van levenbeëindigend handelen bij kinderen uit deze leeftijds-groep mogelijk te maken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1377
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWCvonMartels-Mudde1-juli2007-1.pdftitle page13.07 kBAdobe PDFView/Open
RWCvonMartels-Mudde-2juli2007-2.pdfmain article299.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.