Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1378
Title: Verhaal van de opruimingskosten op grond van de Wrakkenwet
Authors: Nab, Jaap
Keywords: opruiming
wrakken
kosten
wet
Issue Date: 27-Aug-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit is een onderzoek naar de wrakkenwet. Zo voldoet de omschrijving van een wrak niet meer, omdat de jurisprudentie en literatuur dit begrip nader hebben uitgewerkt. Bovendien wordt deze omschrijving door beheerders en ambtenaren verschillend gehanteerd. Zo wordt door sommige beheerders als wrak aangemerkt een vaartuig dat zijn drijvend vermogen heeft verloren. Ook beleidsambtenaren weten vaak niet wat tot een wrak moet worden gerekend. Zo wordt in een Amsterdamse wrakkennotitie geconcludeerd dat alleen vaartuigen die geheel onder water liggen als wrak kunnen worden aangemerkt. Pas als ze deze status hebben kunnen ze worden verwijderd. Halfgezonken boten zouden daar dan niet onder vallen. Het is trouwens onduidelijk hoe men omgaat met vaartuigen die zijn uitgebrand of zich in ernstig verwaarloosde toestand bevinden. Verder is in deze wet niet duidelijk wie als beheerder moet worden aangemerkt, wanneer een wrak of voorwerp uit het openbaar water moet worden verwijderd. Bovendien is de wettekst van de Wrakkenwet verouderd. Zo worden in artikel 1 lid 4 een veenschap en veenpolder als beheerder aangewezen. Deze begrippen zijn achterhaald, omdat bij de wijziging van de Waterstaatswet is bepaald dat vermelding van die begrippen sinds de grondwetsherziening van 1983 niet meer bestaan.170 Ook niet meer van deze tijd zijn de woorden ‘lijfgoed, beddegoed en scheepspapieren’ in artikel 2 lid 2 Wrakkenwet. Er zijn geen aanwijzingen in huidige wetteksten die deze omschrijving hebben opgenomen. Tenslotte is de Wrakkenwet een publiekrechtelijke wet met een privaatrechte rechtsgang voor het kostenverhaal. Bij dit soort wetten dient een volwaardig bestuursrechtelijke rechtsgang open te staan in de vorm van bestuursdwang. Een oplossing is om de Wrakkenwet aan te passen. Een aanbeveling is om deze wet op te laten nemen in de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr).171 Zo wordt in artikel 1 water als waterstaatswerken aangemerkt. Verder is in artikel 2 bepaald dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk. Daarbij is het ook verboden zonder vergunning vaste stoffen of voorwerpen in het water te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen. Bovendien is in artikel 7 bestuursdwang als bevoegdheid uitdrukkelijk in die wet opgenomen. Dit betekent dat het eigenlijk het verboden zou moeten zijn om zonder vergunning van de waterbeheerder een voorwerp of vaartuig te laten zinken. Hierbij kunnen dan de bergingskosten met behulp van bestuursdwang worden verhaald op de overtreder.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1378
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJNab1-voorblad.pdftitle page52.83 kBAdobe PDFView/Open
RWJNab-aug2007-2.pdfmain article352.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.