Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1389
Title: (On)gecoördineerd? Een rechtsvergelijking van het wetsvoorstel Wet samenhangende besluiten AWB en de coördinatieregeling krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Authors: Hasper, Jelmer
Keywords: milieubeheer
oppervlaktewateren
verontreiniging
wetten
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Vormt de Wet samenhangende besluiten AWB een geschikt alternatief voor de bestaande coördinatieregeling tussen de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer en de vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren? Om deze vraag te beantwoorden heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de coördinatieregeling van de WSB en van de regeling van de WM en WVO. Uit deze analyse zijn een aantal belangrijke thema’s op het gebied van coördinatie van besluiten naar voren gekomen. In deze conclusie zal eerst een antwoord op de probleemstelling worden gegeven. Daarna zullen enkele belangrijke thema’s op het gebied van coördinatie in het algemeen worden besproken. De WSB bevat een coördinatieregeling voor de stroomlijning van procedures bij het voorbereiden en nemen van met elkaar samenhangende besluiten, en de rechtsbescherming daartegen. Het wetsvoorstel bevat een sterkere procedurele stroomlijning dan de coördinatieregeling krachtens de WM en WVO. De aanvrager dient zijn vergunningaanvragen in bij één loket en de datum van ontvangst van de aanvragen wordt gelijkgesteld. Dit komt de coördinatie alleen maar ten goede en zou een positieve aanpassing zijn op de regeling van de WM en WVO. Op de coördinatieregeling van de WM en WVO is kritiek gekomen op het instellen van gedeputeerde staten als coördinerend orgaan. Dit niet-functionerende coördinatiesysteem waarbij gedeputeerde staten het coördinerend orgaan zijn, ook wanneer zij niet het bevoegd WM-gezag zijn, is niet opgenomen in de WSB. Krachtens deze laatste regeling wordt namelijk een van de bevoegde organen aangewezen als coördinerend orgaan. Gelet op het onderzoek hiernaar door de Evaluatiecommissie wet milieubeheer kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat deze laatste regeling beter aansluit bij de bestuurlijke praktijk dan de bestaande coördinatieregeling. Op het gebied van de inhoudelijke coördinatie is de coördinatieregeling van de WM en WVO uitgebreider dan de WSB. Dit is echter niet verwonderlijk omdat de WSB voornamelijk bedoeld is als een procedurele coördinatieregeling. Daarbij zouden de inhoudelijke coördinatiebepalingen alsmede bepaalde rechtsbeschermingsbepalingen in de WM en WVO kunnen blijven bestaan en complementair kunnen zijn aan de regeling van de WSB. In de probleemstelling zit een inherente vooronderstelling verborgen, namelijk dat de bestaande coördinatieregeling voldoet aan de eisen en verwachtingen waarvoor deze is samengesteld. Het is echter zeer de vraag of de WM/WVO coördinatieregeling aan deze vooronderstelling voldoet. Op grond van het bovenstaande kan worden geconstateerd dat de huidige coördinatieregeling niet vlekkeloos functioneert. Daarbij kan worden gesteld dat de WSB met zijn uitgebreide procedurele waarborgen en de instelling van één van de bevoegde organen als het coördinerend orgaan in ieder geval een geschiktere regeling bevat dan de huidige coördinatieregeling.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1389
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJelmerHasper2008.pdf376.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.