Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1398
Title: Typen organisatiecultuur, vertical informatieverstrekking en interpersonal trust
Authors: Spinder, Anton
Keywords: organisatiecultuur
informatieverstrekking
concernmanagement
Issue Date: 6-Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Zijn er verbanden tussen het type organisatiecultuur, interpersonal trust en de wijze van informatie verstrekken door de Nederlandse controller? Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de Nederlandse controller die verticaal rapporteert aan zijn of haar concernmanagement. Met betrekking tot verticaal rapporteren wordt voor het onderzoek De Loo et al. (2006) gehanteerd. De Loo et al. (2006) geeft in zijn onderzoek aan dat de verstrekking van informatie op twee manieren kan plaatsvinden, namelijk: geheel open of gesloten. Het onderzoek is deels geïnspireerd op twee hypotheses (Zaheer et al., 1998, hypothese 3 en 5) uit het onderzoek van Zaheer et al. (1998, p.145). Uit het onderzoek van Zaheer et al.(1998, p.152) komt naar voren dat deze twee hypotheses positief moeten zijn in plaats van negatief. In het onderzoek wordt getoetst of de hypotheses van Zaheer et al. (1998, p.145) ook positief zijn in een andere setting, namelijk die van de Nederlandse controller. Om net als Zaheer et al. (1998, p.141-159) de uitwisselende organisatie te onderzoeken is ervoor gekozen om het onderzoek te richten op de Nederlandse divisiecontroller. Om het type organisatiecultuur waarin een Nederlandse controller werkzaam is te bepalen is gebruik gemaakt van het onderzoek van Hofstede (2005). Hofstede (2005, p.243) deelt organisaties in naar de mate van power distance en uncertainty avoidance. Power distance en uncertainty avoidance beïnvloeden in het bijzonder ons denken over organisaties. Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan de kennisvorming rondom de relatie tussen interpersonal trust, open of gesloten informatie verstrekken ten behoeve van het concernmanagement door de Nederlandse controller en typen organisatiecultuur. De probleemstelling voor het onderzoek luidt als volgt: Welke afzonderlijke verbanden kunnen we onderscheiden tussen interpersonal trust, open of gesloten verticaal informatie verstrekken ten behoeve van het concernmanagement door de Nederlandse controller en het type organisatiecultuur? Voor het onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: - Wat voor verband kunnen we onderscheiden tussen de begrippen typen organisatiecultuur en open of gesloten verticaal informatie verstrekken ten behoeve van het concernmanagement vanuit de literatuur? - Wat voor verband kunnen we onderscheiden tussen de begrippen open of gesloten verticaal informatie verstrekken ten behoeve van het concernmanagement van uit de literatuur? - Wat voor verband kunnen we onderscheiden tussen de begrippen interpersonal trust en typen organisatiecultuur vanuit de literatuur? Het onderzoek is aan de hand van de ‘The positivist approach’ van Smidt (2003, p.19) opgezet. Door middel van literatuurstudie worden de te hanteren begrippen en de afzonderlijke relaties in kaart gebracht. Om specifiek een uitspraak te doen over de Nederlandse controller zal hem/haar gevraagd moeten worden hoe hij/zij deze relatie ziet. Met behulp van een schriftelijke enquête (mail survey) worden de Nederlandse controller vragen gesteld met betrekking tot de al eerder genoemde verbanden. De vragen die de Nederlandse controller gesteld gaan worden zullen onderdeel uit gaan maken van de controllerenquête 2007. Door middel van deskresearch kan vanuit de literatuur een verwachting over de afzonderlijke soort verbanden worden uitgesproken. Deze verwachting kan vervolgens met behulp van de data analyse van de controllerenquête 2007 getoetst worden. Uit de onderzoeksresultaten komt het volgende naar voren: er kan geen verband worden aangetoond tussen verticale informatieverstrekking en het type organisatiecultuur; er is een positief verband te onderscheiden tussen interpersonal trust en verticale exchange of information; er is een positief verband te onderscheiden tussen interpersonal trust en het type organisatiecultuur.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1398
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAntonSpinder1-06-04-08.pdfmain article232.64 kBAdobe PDFView/Open
MWAntonSpinder-bijlage1-06-04-08.pdfenclosure 114.31 kBAdobe PDFView/Open
MWAntonSpinderbijlage2-06-04-08.pdfenclosure 232.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.