Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1399
Title: Een industrieterrein op een aardappelveld. Volgens welke regels van welke wet? Met praktijkvoorbeeld uit de gemeente Amsterdam.
Authors: Klooster, EM van
Keywords: privaatrecht
publiekrecht
bestemmingsplan
wet
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Op maar weinig gebieden is de gemeentelijke overheid slechts gehouden tot het alleen maar uitvoeren van wettelijke regelingen. Er komt veel ‘eigen invulling’ bij kijken. Vandaar de vraag ‘Volgens welke regels van welke wet?’. In het kader van deze scriptie heeft de gemeente Amsterdam met haar handelingen op het bedrijventerrein Westpoort als onderlegger gediend. Het is een beschrijvend en algemeen verhaal geworden, met hier en daar een blik op de geschiedenis daar waar dat voor een beter begrip nodig was, waarbij ik de volgende onderzoeksvragen als basis heb gebruikt: 1. Hoe is de verhouding privaatrecht – publiekrecht en in hoeverre mag de overheid om haar beleid te realiseren gebruik maken van privaatrechtelijke bevoegdheden naast of in plaats van het publiekrecht? 2. Heeft de overheid als zij gebruik maakt van het privaatrecht de mogelijkheid naar eigen goeddunken – zoals een particulier – van de privaatrechtelijke bevoegdheden gebruik te maken? 3. Is het privaatrecht toepasbaar in de ruimtelijke ordening als beleidsinstrument? Zijn bevoegdhedenovereenkomsten toegestaan? Is het door de overheid (mogen) sluiten van overeenkomsten waarin o.a. afspraken worden gemaakt over de gebruikmaking door die overheid van bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden (i.c. de bestemmingsplanbevoegdheid of de bevoegdheid om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen) toegestaan? Is het überhaupt mogelijk daarover overeenkomsten te sluiten? 4. Wordt de overheid beperkt bij het gebruik maken van privaatrechtelijke bevoegdheden bij het sluiten van overeenkomsten? In hoeverre mag de overheid het gebruik van gronden en opstallen regelen d.m.v. privaatrechtelijke huurovereenkomsten in plaats van publiekrechtelijke bestemmingsplanvoorschriften? Kunnen de voorwaarden in de huurovereenkomst in de plaats treden van de gebruiksvoorschriften in het bestemmingsplan? 5. En uitgaande van de bevoegdheid om contracten te sluiten: in welke mate gelden bij overeenkomsten met de overheid de privaatrechtelijke uitgangspunten, zoals de verplichting tot nakoming van overeenkomsten (pacta sunt servanda) en overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd? 6. Welke gevolgen heeft de Grondexploitatiewet voor het sluiten van overeenkomsten tussen overheden en marktpartijen? Is het mogelijk om met bijvoorbeeld een projectontwikkelaar in een overeenkomst afspraken te maken over door deze aan de gemeente te vergoeden kosten of winstafroming? Verzet de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zich tegen deze prijsafspraken inzake grondexploitatie? 7. Hoe is de rechtsbescherming tegen rechtshandelingen van de overheid geregeld en is dat van belang voor de vraag welke toetsingsnormen de rechter gebruikt?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1399
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMvanKloosterjun2008.pdf512.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.