Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1402
Title: Art. 23 lid4 CMR in rechtsvergelijkend perspectief
Authors: Loosbroek, ECH van
Keywords: CMR
rechtsvergelijking
wegvervoerovereenkomst
aansprakelijkheid
Issue Date: Feb-2008
Publisher: Open Universiteit Heerlen
Abstract: De CMR is voortgekomen uit een rechtsvergelijkende studie van Unidroit in maart 1948, geënt op de CIM (Verdrag betreffende Internationaal vervoer van goederen per spoor). Op een aantal punten bleek op het gebied van het vervoerrecht in de onderzochte Europese landen grote verschillen te bestaan, maar er werden ook overeenkomsten gevonden. Op 19 mei 1956 was "La Convention relative au contrat de transport international Marchandises par Route" @erna: de CMR) een feit. Aan het vervoer van goederen over de weg zijn grote (financiële) risico's verbonden. Daarnaast ontstaan er rechten en verplichtingen van velerlei aard. Ten aanzien van de internationale wegvervoerovereenkomst zijn die risico's en de overige rechten en verplichtingen geregeld in de CMR, waarbij vrijwel alle Europese landen zijn aangesloten. In een aantal bepalingen van de CMR wordt verwezen naar het nationale recht van de staat waar een vordering, voortvloeiend uit een geschil tussen ladingbelang- hebbenden en internationale wegvervoerders, aanhangig is. Het is van belang een rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de heersende leer in de ons omringende landen betreffende de aansprakelijkheidsvraag en de daaruit voortvloeiende schadevergoedingsregeling om te kunnen vaststelen in welke lidstaat de belangen van de landigbelanghebbende of de vervoerder het meest gediend zijn nu art. 31 CMR het in veel gevallen mogelijk maakt voor de ladingbelanghebbende te kiezen uit meerdere jurisdicties om zijn vordering aanhangig te maken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1402
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWECHvanLoosbroek-febr2008.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.