Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1407
Title: "Relatie beloning en prestaties van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen"
Authors: Doerga, Ronieta
Keywords: beloning
bestuurders
beursgenoteerd
ondernemingen
Issue Date: Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is getracht om op basis van een analyse van zestien bestaande wetenschappelijke onderzoeken waarin meting is verricht naar de relatie tussen beloning en prestaties van topbestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, inzicht in deze pay-performance relatie te verkrijgen. Deze scriptie onderzoekt in hoeverre de resultaten van genoemde onderzoeken een betrouwbaar inzicht in deze relatie verschaffen. De uitkomst van die onderzoeken is sterk afhankelijk van de aspecten die in de meting worden betrokken, maar bijvoorbeeld ook van de techniek die is toegepast voor het verwerken van de data, en van de gebruikte dataset. Op basis van de geanalyseerde onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de resultaten ervan uiteenlopen. Deze verschillen kunnen verklaard worden vanuit de mate waarin bepaalde aspecten wel of niet in het onderzoek zijn betrokken. De studies die in dit onderzoek zijn betrokken, hebben zich op verschillende aspecten van de pay-performance relatie gefocust. De meeste aandacht ligt erin op het beloningsaspect, de maatstaven voor performance en de controlevariabelen. Aan het aspect van winststuring wordt in de bestudeerde onderzoeken weinig aandacht geschonken. Het merendeel van de onderzochte studies betrekken zowel de cashbeloning en de bonus als de aandelengerelateerde beloningscomponenten in hun analyse naar de pay-performance relatie. Opvallend is dat zes van de onderzochte studies in hun analyse naar de relatie tussen prestaties en beloningen alleen de cashbeloningen in beschouwing hebben genomen. Uit dit onderzoek is verder gebleken dat de keuze voor een bepaalde prestatiestandaard van invloed is op het gedrag van de managers van de onderneming. Interne prestatiestandaarden zijn be├»nvloedbaar door de managers van de onderneming, terwijl dit niet geldt voor externe prestatiestandaarden. Door bijvoorbeeld de aandeelhouderswaarde van de eigen onderneming te vergelijken met die van een peergroep kan dit probleem worden ondervangen. Door de beloningen te koppelen aan lange termijnprestaties wordt betrokkenheid van de manager op lange termijn bewerkstelligd. Hierdoor wordt vooral het kortetermijndenken en - belonen voorkomen. Dit kan worden bereikt door het toekennen van aandelen die pas geleverd worden als gedurende een bepaalde periode een vooraf vastgestelde prestatie is behaald. Door langetermijncontracten aan te gaan met het bestuur kan de raad van commissarissen kortetermijndenken door managers voorkomen en hiermee uiteindelijk het korte termijn belonen voorkomen. De raad van commissarissen kan er zo voor zorgen dat het bestuur geprikkeld wordt de aandeelhouderswaarde op langere termijn te maximaliseren, waardoor de kans op winststuring door de bestuurder wordt verkleind.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1407
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWMDoerga- 1juli08.pdf303.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.