Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1436
Title: Investeringsbeslissingen van gemeenteraden
Authors: Bos, FJ van den
Keywords: investeringsbeslissing
gemeente
groepsdenken
besluitvorming
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De probleemstelling luidt: “Zijn sinds 2004 bij het nemen van besluiten door de gemeenteraden van Nederlandse gemeenten, tot het doen van investeringen met een economisch nut, symptomen van een gebrekkig besluitvormingsproces waarneembaar die duiden op groepsdenken?” Om deze probleemstelling op te lossen is er een steekproef getrokken van 92 besluiten van na 1 januari 2004, genomen door gemeenteraden van Nederlandse gemeenten, tot het doen van investeringen met economisch nut. De steekproef is presentatief voor Nederlandse gemeenten ingedeeld naar klassen van algemene uitkering. De algemene uitkering die een gemeente uit het gemeentefonds ontvangt, is een indicatie voor de financiële armslag die een gemeente heeft. Gemeenten worden geacht met de algemene uitkering hetzelfde voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. In meer dan de helft van de gevallen verloopt de besluitvorming door gemeenteraden bij investeringsbeslissingen gebrekkig. Veel voorkomende gebreken zijn: het niet in ogenschouw nemen van alternatieven, geen kwantitatieve doelstelling formuleren, onvoldoende zicht op de exploitatiekosten, onvoldoende risicoanalyse, het niet opnieuw meewegen van eerder afgewezen alternatieven en het niet betrekken van tegenargumenten in de besluitvorming. Als wordt besloten dan is vaak de uitvoering onvoldoende in beeld gebracht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1436
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWFJvandenBos2008.pdf473.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.