Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1449
Title: Implementatie van BBV: de vaardige organisatie maakt er een succes van!
Other Titles: Een onderzoek bij gemeenten naar de samenhang van het succes van implementaie van het Besluit Begroting en Verantwoording en het gebruik van enkele succesfactoren.
Authors: Lens, JC
Keywords: verantwoording
begroting
succesfactoren
prestatiemanagment
Issue Date: 19-Jan-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie is de verslaglegging van een onderzoek naar de succesfactoren voor implementatie van de accounting techniek Besluit Begroting en Verantwoording bij gemeenten. De aanleiding van dit onderzoek is de invoering van de nieuwe comptabiliteitsregels BBV die voor het begrotingsjaar 2004 van kracht zijn geworden. Bij BBV is het concept van prestatiemanagement geïntroduceerd. Prestatiemanagement is het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportages van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om uiteindelijk actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie (De Waal, 2003/2). Dit concept wordt in de literatuur gezien als succesvol echter de implementatie moet hierbij wel met de nodige zorgvuldigheid gebeuren om de prestaties van de werkvloer te vertalen naar effecten voor de raad. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de relevantie van enkele bekende succesfactoren bij de invoering van BBV. Dit is gedaan door vragen te stellen naar het gebruik van enkele succesfactoren middels een survey onder alle Nederlandse gemeenten. Deze survey is gehouden in het najaar van 2005. De onderzochte succesfactoren zijn enkele uit de literatuur bekende succesfactoren voor implementatie van management accounting technieken. De volgende succesfactoren zijn onderzocht: 1. Aanwezigheid van een leider 2. Investering in vaardigheid van medewerkers 3. Implementatie prestatiemanagement 4. Externe adviseurs 5. Projectmatige werkwijze 6. Ontvankelijkheid voor continue verbetering 7. Druk voor verandering Dit onderzoek is zoals eerder aangegeven, gericht op de relevantie van enkele uit de literatuur bekende succesfactoren voor het beleefde succes van implementatie van BBV De doeltreffendheid van de management-accounting techniek BBV, populair gezegd het succes van BBV zelf, wordt als vraagstelling in dit onderzoek niet beantwoord. Onder doeltreffendheid wordt hierbij verstaan de mate waarin de met BBV beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1449
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWJCLens19jan2008.pdf918.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.