Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1451
Title: Wat is de invloed van veranderingen in de bekostiging op de budgetteringssystematiek van verzorgingshuizen
Authors: Hagen, J
Keywords: bekostiging
budgetteringssystematiek
verzorgingshuizen
Issue Date: 19-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit exploratief onderzoek bij twee instellingen voor ouderzorg in de regio Zuid Kennemerland is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: Wat is de invloed van veranderingen in de bekostiging op de budgetteringssystematiek van verzorgingshuizen? De vraagstelling is geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek van Crom, die een soortgelijk onderzoek heeft gedaan bij Academische ziekenhuizen. Om de bovenstaande vraag te onderzoeken is gezocht naar redenen waarom organisaties het budgetteringssysteem aanpassen aan veranderingen in de bekostiging of juist niet. Deze redenen zijn gevonden in: • het isomorfisme volgens de neo-institutionele sociologie • een inefficiënte markt • de verborgen voordelen van het traditionele budgetteringssysteem • de irrationaliteit volgens de oude institutionele economie. Uit het onderzoek is gebleken dat het nieuwe bekostigingssysteem pas op 1 januari 2009 zal worden ingevoerd. De minister van VWS heeft echter aangegeven dat het jaar 2008 een overgangsjaar zal zijn. De organisaties kunnen, volgens de minister, daardoor inspelen op de gevolgen van de veranderingen in de bekostiging. Uit het empirische onderzoek blijkt dat het budgetteringssysteem die door de onderzochte instellingen wordt gehanteerd niet zal worden aangepast. Als belangrijkste reden is aangegeven dat bekostiging wordt gezien als een vorm van inputbudgettering voor de onderzochte instellingen. Deze opvatting verandert niet door een andere wijze van bekostiging. Parameters in het nieuwe bekostigingssysteem worden wel gebruikt om de van het Rijk ontvangen middelen te verdelen over de verschillende locaties. De parameters worden in belangrijke mate gevormd door de zogenaamde zorgzwaartpakketten (ZZP’s). Deze ZZP’s geven een indicatie van de zwaarte van de zorg van de in een zorgstelling verblijvende bewoners. Instellingen met bewoners die meer zorg behoeven krijgen meer budget toegewezen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de in de theorie aangegeven redenen om een budget niet aan te passen, zoals hierboven is aangegeven, gelden voor de twee onderzochte instellingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1451
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHHagen19juni2008.pdf278.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.