Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1452
Title: Koersreacties als gevolg van goodwill impairment aankondigingen: een vergelijkend onderzoek naar beursgenoteerde ondernemingen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk over de periode vanaf 1 januari 2003 tot en met 30 september 2007.
Authors: Machiels, HF
Keywords: winststuring
aandelen
koersreactie
goodwill impairment
Issue Date: 28-Jan-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Binnen de verslaggeving is goodwill een onderwerp dat de laatste jaren in de belangstelling staat door de veranderende regelgeving. Vóór de invoering van IFRS (International Financial Reporting Standards) – voor beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie vanaf verslagjaar 2005 – gold bijvoorbeeld voor Nederlandse ondernemingen dat goodwill ten laste van het resultaat of ten laste van het vermogen werd gebracht, of werd geactiveerd en systematisch afgeschreven. Met de invoering van IFRS (IAS 36) wordt op geactiveerde goodwill niet meer afgeschreven, maar wordt de geactiveerde goodwill minstens jaarlijks (op balansdatum) getoetst op waardevermindering: de goodwill impairment-test. Het uitvoeren van deze jaarlijkse goodwill impairment-test gaat gepaard met keuzes in waarderingen. Hierdoor krijgt de goodwill impairment een subjectief karakter. Dit wordt nog versterkt door de grote gevoeligheid van waarderingsuitkomsten voor wijzigingen in de gehanteerde veronderstellingen. Indien de goodwill impairment-test onvoldoende robuust is biedt deze een mogelijkheid tot winststuring (earnings management). De doelstelling van deze scriptie is om een bijdrage te leveren aan de reeds bestaande literatuur over het effect van goodwill impairment aankondigingen als instrument voor winststuring. Deze doelstelling uit zich in de onderstaande probleemstelling: Worden aandelenkoersen van ondernemingen beïnvloed door goodwill impairment aankondigingen? Ter beantwoording van deze probleemstelling zijn voor de beursgenoteerde ondernemingen uit Duitsland (DAX), Nederland (AEX) en het Verenigd Koninkrijk (FTSE100) over de periode van 1 januari 2003 tot en met 30 september 2007 goodwill impairment aankondigingen uit de financiële pers verzameld. Dit heeft tot een 34-tal goodwill impairment aankondigingen geleid, waarvan 6 aankondigingen betrekking hebben op Duitsland, 15 aankondigingen op Nederland, en 13 aankondigingen op het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens is – gebruikmakend van abnormale rendementen – per goodwill impairment aankondiging de bijbehorende koersreactie berekend, waarna met behulp van een statistische toets (de t-toets) de significantie van de koersreacties is bepaald, zowel per onderzocht land afzonderlijk, als voor de onderzochte landen gezamenlijk. Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat in het algemeen de aandelenkoersen van ondernemingen niet significant beïnvloed worden door goodwill impairment aankondigingen. De markt voorziet (doorziet?) de aantasting van de koers door goodwill impairment aankondigingen. Hoewel de opgetreden koersreacties over het algemeen niet significant zijn, doen zich wel verschillen voor tussen de onderzochte landen. Mogelijke verklaringen voor deze verschillen hiervoor zijn: de mate van vertegenwoordiging van de landen in de steekproef, historische verschillen in de wijze van verslaggeving van de landen, en – hiermee samenhangend – de invoering van IFRS. Omdat het scriptieonderzoek aantoont dat in het algemeen de opgetreden koersreacties niet significant zijn, dient op basis van dit scriptieonderzoek geconcludeerd te worden dat een goodwill impairment geen geschikt instrument voor winststuring is. Deze conclusie dient echter wel genuanceerd te worden: uit de onderzoeksresultaten blijkt dat voor individuele ondernemingen aanzienlijke individuele koersdalingen en koersstijgingen voorkomen. Voor individuele gevallen geldt dat een goodwill impairment aankondiging wel degelijk een geschikt instrument voor winststuring kan zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1452
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHFMachiels28-01-2008.pdf268.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.