Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1454
Title: De Relatie tussen de kwaliteit van partnership en het succes van IT outsourcing
Authors: Hendriks, Geert
Keywords: partnership
outsourcing
it
succes
kwaliteit
Issue Date: 31-Jan-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Partnership speelt een sleutelrol bij IT outsourcing (Dibbern et al., 2004). Alleen een contract is niet voldoende om IT outsouring tot een succes te maken (Beulen & Ribbers, 2003). Dit afstudeerverslag gaat over het uitgevoerde onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van partnership en het succes van ITO outsourcing (ITO). De doelstelling van het afstudeeronderzoek is: Aanbevelingen doen voor nader onderzoek naar aandachtspunten die relevant zijn bij de voorbereiding van een nieuwe periode van IT outsourcing door het huidige samenwerkingsverband tussen CFI en haar IT outsourcing leverancier te beschrijven en beoordelen aan de hand van het referentiemodel. Om het doel van dit afstudeeronderzoek te bereiken is zowel kennis nodig van de relatie tussen de kwaliteit van partnership en ITO succes als van het samenwerkingsverband tussen CFI en haar ITO-leverancier (de praktijkcase). De volgende onderzoeksvragen vormen de leidraad van dit onderzoek. 1) Wat is een bruikbaar referentiemodel voor de beoordeling van het effect van de kwaliteit van partnership op het succes van IT outsourcing vanuit het perspectief van de klant? DEELVRAGEN: 1a) Welke factoren bepalen het succes van IT outsourcing? 1b) Wat zijn de determinanten en kenmerken van partnership bij IT outsourcing? 1c) Wat is de relatie tussen de kwaliteit van partnership en het succes van IT outsourcing? 2) Hoe wordt bij het huidige samenwerkingsverband tussen CFI en GPR het effect van de kwaliteit van partnership op ITO succes beoordeeld in het licht van dit referentiemodel? DEELVRAGEN: 2a) Welke determinanten van de kwaliteit van partnership zijn aanwezig bij de het huidige samenwerkingsverband tussen CFI en GPR? 2b) Hoe wordt de kwaliteit van het huidige samenwerkingsverband tussen CFI en GPR beoordeeld? 2b) Hoe succesvol is het huidige samenwerkingsverband tussen CFI en GPR? De eerste onderzoeksvraag is beantwoord op basis van literatuuronderzoek. De literatuur toont aan dat de volgende factoren succesbepalend zijn voor ITO: scope, contract, decision sponsorship, evaluation process en partnership (Lee, Miranda & Kim, 2004; Lacity & Willcocks, 1998; Dibbern et al., 2004). De mate van ITO succes blijkt uit zowel de gerealiseerde strategische, economische en technologische voordelen (Grover, Cheon & Teng, 1996) als de kwaliteit van de door de leverancier geboden dienstverlening (Lee & Kim, 1999). Dit wordt door Lee & Kim (1999) respectievelijk Business perspectief en User perspectief genoemd. De kwaliteit van partnership heeft een positief effect op ITO succes (Dibbern et al., 2004) en wordt bepaald aan de hand van vijf kenmerken: trust, business understanding, benefit & risk share, conflict en commitment (Lee & Kim, 1999). Negen factoren (determinanten) beïnvloeden de kwaliteit van partnership. De negen determinanten zijn onderverdeel in: dynamische, statische en contextuele factoren (Lee & Kim, 1999). De dynamische en contextuele factoren hebben een positief effect op de kwaliteit van partnership, statische factoren hebben een negatief effect (Lee & Kim, 1999). Uit onderzoek van Lee & Kim (1999) is een referentiemodel afgeleid dat de relatie tussen de kwaliteit van partnership en ITO succes beschrijft vanuit het perspectief van de klant. De tweede onderzoeksvraag is beantwoord op basis van praktijkonderzoek. Hierbij is het referentiemodel empirisch getoetst om na te gaan of het model toepasbaar is op de praktijkcase en om aanbevelingen aan CFI te doen over de relatie tussen PQ en ITO succes. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij het Centrum Financiële Instellingen (CFI). Het CFI heeft sinds 2003 het beheer en de exploitatie van de ICT infrastructuur uitbesteed. Onbekend is of de factoren die volgens de literatuur succesbepalend zijn voor ITO van toepassing zijn op de huidige periode van ITO bij CFI. Voor het verzamelen van informatie over het samenwerkingsverband tussen CFI en GPR zijn personen als informatiebron gebruikt. Deze personen zijn medewerkers van CFI die deskundig zijn op het gebied van het huidige samenwerkingsverband tussen CFI en GPR. Via een sneeuwbalsteekproef (Baarda, de Goede & Teunissen, 2000) zijn vier respondenten geselecteerd voor het praktijkonderzoek. Bij deze vier respondenten is informatie ontsloten door bij elk van hen afzonderlijk aan de hand van de enquête van Lee & Kim (1999) een gestructureerd interview af te nemen. De resultaten van het praktijkonderzoek tonen aan dat de dynamische factoren aanwezig en de statische en contextuele factoren afwezig zijn bij de praktijkcase. Op het kenmerk ‘commitment’ na worden de kenmerken van partnership laag beoordeeld. Tenslotte beoordelen de respondenten de huidige periode van ITO redelijk succesvol. Conclusie van het afstudeeronderzoek is dat referentiemodel toepasbaar is op praktijkcase. Door de aanwezigheid van de dynamische factoren wordt de kwaliteit van partnership positief beïnvloed. De afwezigheid van de statische en contextuele factoren leveren een bijdrage aan de lage beoordeling van PQ. Omdat PQ als succesbepalende factor laag wordt beoordeeld, wordt geconcludeerd dat de hoge beoordeling van ITO succes bij de praktijkcase niet bepaald wordt door PQ. Het contract tussen GFI en GPR heeft wel een positieve bijdrage geleverd aan het ITO succes. De eventuele bijdrage van andere succesbepalende factoren voor ITO (zie Figuur 1) is niet onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan aan CFI . Deze aanbevelingen bieden CFI relevante aandachtspunten bij de voorbereiding van een nieuwe periode van ITO. 1. Welke voorwaarden gelden voor CFI in een nieuwe periode van ITO om een hogere kwaliteit van partnership te realiseren? 2. Welke factoren zijn belangrijk voor CFI bij de voorbereiding van een nieuwe periode van ITO Dit vervolgonderzoek moet meer inzicht geven in de aandachtspunten die voor CFI belangrijke zijn bij de voorbereiding van een nieuwe periode van ITO.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1454
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWGeertHendriks31jan2008.pdf661.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.