Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1457
Title: Belief in trust: een onderzoek naar de effecten van religious belief op trust cultures binnen organisaties.
Authors: Gerritsen, GM
Keywords: geloofsovertuiging
vertrouwenscultuur
organisaties
Issue Date: 19-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit afstudeeronderzoek is getracht het verband tussen religious belief en trust (cultures) weer te geven. Deze relatie is onderzocht bij werk- nemers binnen een drietal organisaties. Het theoretisch raamwerk dat ten grondslag ligt aan dit onderzoek is gebaseerd op het werk van Professor Piotr Sztompka, getiteld ‘Trust’, A Sociological Theory (1999). In zijn boek “Trust” geeft hij een verhandeling van het belang van trust, van de fundamenten van trust, van het noodzakelijke van trust enzovoorts. In het kader van deze scriptie is het ‘conceptual framework’ waarin Sztompa weergeeft hoe ‘trust cultures’ ontstaan, zeer verdienstelijk. Het is een schematische weergave waarin hij ‘the social becoming of trust culture’ voorstelt. In het betreffende model geeft Sztompka diverse factoren die van invloed zijn op de vertrouwenscultuur (trust culture) die binnen een bepaalde organistie van toepassing is. Eén van deze factoren is religious belief. Sztompka geeft in het genoemde werk aan dat deze factor de mate van trust bevordert. Deze stelling is in dit onderzoek getoetst door een enquete te houden waarin vragen gesteld zijn omtrent de mate van religie, zoals dat voor de ondervraagde van toepassing is, en de mate van trust die hij of zij aan zijn of haar naaste collega toekent. De hypothese dat het bezitten van de factor religious belief een positieve invloed heeft op de mate van trust, zoals die in het kader van dit onderzoek getoetst is, kan statistisch niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld, hoewel de positieve relatie tussen religie en trust wel wordt aangetoond. Teneinde uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid van het onderzoek zijn de uitkomsten van de enquete statistisch verwerkt en nader geanalyseerd. Er zijn derhalve diverse statistische berekeningen gemaakt die de mate van significantie van het onderzoek aangeven. Hoewel het onderzoek een duidelijk positief verband aantoont tussen religious belief en trust, binnen het gestelde kader, willen we toch ook de belangrijkste beperkingen van het onderzoek aangeven; te weten enerzijds de geringe omvang (beperkt aantal respondenten) en anderzijds het niet voldoen aan de gestelde significantienorm. Gezien deze beperkingen is het niet mogelijk om generaliserende uitspraken aan dit onderzoek te verbinden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1457
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWGGerritsenjuni2008.pdf438.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.