Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1463
Title: De gewijzigde positie van de provincie in de nieuwe Wro
Authors: Hoorne, Martin van
Keywords: wet
ruimtelijke
ordening
provincie
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Vanwege de ingrijpende veranderingen in het stelsel van de ruimtelijke ordening is ervoor gekozen niet te volstaan met een wijziging van de huidige WRO, doch een geheel nieuwe wet op te stellen. Met de Wro heeft de regering ervoor gekozen om bij de realisatie van het ruimelijke beleid de beleidsvrijheid van zowel Rijk, provincie als gemeente zo groot mogelijk te houden: decentraal wat kan, centraal wat moet. Tevens is in de Wro gekozen voor een duidelijke scheiding tussen beleid, normstelling en uitvoering. Verder introduceert de Wro enkele nieuwe interventie-instrumenten, terwijl enkele andere niet meer terugkeren of in een gewijzigde vorm. De centrale vraag in deze scriptie luidt: Heeft de provincie meer of minder mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op bestemmingsplannen? In het geheel van de ruimtelijke ordening speelt de provincie een zeer belangrijke rol. Zeker in het kader van het planologisch vorm geven van het landelijk gebied heeft de provincie een uiterst belangrijke coördinatietaak60. Ontwikkelingen in het landelijke gebied overschrijden vaak de gemeentegrens, bijvoorbeeld bij de inrichting van een natuur- of recreatiegebied. De provincie heeft dan de taak om het beleid van de betreffende gemeenten op elkaar af te stemmen. In de huidige WRO heeft de provincie de combinatie van streekplannen en de goedkeurings-bevoegdheid als voornaamste provinciale instrumentarium om haar coördinerende rol te kunnen uitvoeren. In streekplannen staat het provinciale beleid omschreven. Gemeenten nemen het streekplan als vertrekpunt bij het opstellen van bestemmingsplannen. Onderdelen van een streekplan kunnen een verschillende mate van binding hebben. Onderdelen die zijn aangeduid als zijnde concrete beleidsbeslissingen zijn juridisch bindend voor zowel provincie als gemeente en deze moeten dan ook in acht worden genomen bij de vaststelling van gemeentelijke of regionale plannen. Via de goedkeuringsbevoegdheid kan Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden aan een bestemmingsplan indien dit strijdig is met het streekplan of ander provinciaal beleid. In de nieuwe Wro worden de provinciale streekplannen vervangen door structuurvisies. Zulk een provinciale structuurvisie is een zuiver indicatieve, ruimtelijke visie zonder juridisch bindende onderdelen. De provinciale goedkeuringsbevoegdheid keert in de nieuwe Wro helemaal niet terug. Wat betreft de beroepsmogelijkheden tegen een (ontwerp) bestemmingsplan wordt de provincie in de Wro gelijkgesteld met een ieder: de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij de betreffende gemeente, eventueel gevolgd door het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nieuw is wel dat gemeenten in de Wro verplicht zijn om ontwerp-bestemmingsplannen tegelijk met de kennisgeving van terinzagelegging toe te sturen aan de met de ruimtelijke ordening belaste rijks- en provinciale diensten, de betrokken waterschapsbesturen en belanghebbende gemeenten. Hierdoor krijgt de provincie, net als in de WRO, in de nieuwe Wro alle gemeentelijke bestemmingsplannen onder ogen en kan zij deze toetsen aan het provinciale beleid. Ook in de Wro behoudt de provincie aldus haar toetsende rol, zij het in een andere constructie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1463
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWMvanHoorne2008.pdf179.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.