Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1536
Title: Hebben persoonlijkheidskenmerken van de controller een modererende invloedop de rolontwikkeling van de controller als gevolg van ERP-systeemontwikkelingen?
Authors: Vriens, AMA
Keywords: persoonlijkheidskenmerken
controller
invloed
erp-systeem
Issue Date: 18-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Verandert de rol van de controller? Dit is nog steeds een actuele vraag in de wetenschappelijke literatuur. Met deze scriptie wordt een bescheiden bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de veranderende rol van de controller binnen de literatuur. Verder wordt nagegaan of persoonlijkheidskenmerken van de controller een modererende rol spelen tussen ERP-systeemontwikkelingen binnen management control en een eventuele rolverandering van de controller. Voor dit laatste is gebruik gemaakt van de controllerenquête 2007 en voor het eerste is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Begripsdefinitie is een belangrijk item binnen ieder onderzoek. Verschillende auteurs associëren het begrip controller met verschillende activiteiten. Dit is mogelijk doordat de controllerfunctie diverse taken omvat, die vaak door meerdere personen worden uitgevoerd. Dit rechtvaardigt misschien ook het feit dat veel auteurs de rollen of typeringen van de controller in een tweedeling vermelden (bijvoorbeeld: een watchman en een information adapter). Sathe combineert wel de tweedeling van de controllerfunctie in één persoon en noemt deze de strong controller. Bij het lezen dient men er dan ook rekening mee te houden dat de gehanteerde onderstaande definitie van controller een brede definitie is die niet in alle gevallen overeenkomt met wat de diverse auteurs bedoelen als zij schrijven over de controller in hun artikelen. De gehanteerde definitie in dit onderzoek voor de controller luidt: “Een controller ondersteunt en adviseert het management van een organisatie in het bereiken van zijn/haar economische, publieke en/of financiële doelen. Management omvat planning, control en besluitvorming. Ondersteuning wordt geïnterpreteerd in termen van ontwikkeling en onderhoud van ‘accounting information systems’ en het verkrijgen en distribueren van informatie.” In de literatuur wordt veelvuldig geschreven over een verandering van de controllerrol. Veelal gaat het om een verschuiving van taken als traditionele vastlegging, administratie en interne rapportage richting managementassistentie door consult en analyse/rapportage (servicegerichtheid). Als externe factoren die van invloed zijn, worden genoemd: globalisering, technologie en organisatiestructuur. Interne factoren zijn bijvoorbeeld de verwachtingen van het management evenals de motivatie en persoonlijkheidskenmerken van de controller. Uit onderzoek van Verstegen et al. (2005) blijkt ondermeer dat sommige persoonlijkheidskenmerken en de ict-ontwikkeling op ‘control’ van invloed zijn op de classificatie van de controller. In deze scriptie wordt nagegaan of deze invloeden ook in de controllerenquête 2007 zijn waar te nemen en wel door de ict-ontwikkelingen te concretiseren als ERP-systeemontwikkelingen en door het opnemen van persoonlijkheidskenmerken als modererende variabelen. In het onderzoek van Verstegen et al. (2005) zijn geen interactie- effecten opgenomen. In de controllerenquête 2007 wordt respondenten o.a. gevraagd naar: -het huidige werkveld d.m.v. een activiteitenlijst van 37 activiteiten, bronnen, technieken en wijzen van aanpak -het werkveld van drie jaar geleden d.m.v. bovenvermelde activiteitenlijst als de respondent minimaal drie jaar als controller werkzaam is bij zijn huidige werkgever -implementatie of aanzienlijke verandering in een ERP-systeem -persoonlijkheidskenmerken in de vorm van bipolaire kenmerken. Op zowel de huidige als de activiteitenlijst van drie jaar geleden is via statistische analyse een tweetal typen (clusters) van controllers onderscheiden. Er is zo voor elke respondent die de beide activiteitenlijsten heeft ingevuld (en niet als outlier is verwijderd) een vergelijking tussen nu en drie jaar geleden mogelijk. Interactie-effecten zijn berekend door implementatie van of aanzienlijke verandering in een ERP-systeem te koppelen aan persoonlijkheidskenmerken en deze als variabelen in de logistische regressievergelijking op te nemen. De logistische regressievergelijking geeft aan dat een tweetal paren van persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de rolverandering van de controller als gevolg van ERP-systeemontwikkelingen. Deze paren van persoonlijkheidskenmerken zijn: 1. doener versus denker, en 2. egoïstisch versus onzelfzuchtig. Er kan geconcludeerd worden dat voor: -een controller die zichzelf meer als denker beschouwt de controllerrol minder snel verandert dan wanneer deze controller zichzelf meer als doener beschouwt -een controller die zichzelf meer als egoïstisch beschouwt de controllerrol minder snel verandert dan wanneer deze controller zichzelf meer als onzelfzuchtig beschouwt. Ondersteuning in de literatuur vindt men ondermeer in het feit dat Sathe een doener koppelt aan de strong controller en dat Jablonsky van de business advocate een actievere houding verwacht ten opzichte van de corporate policeman. Verder schrijven veel auteurs over de verandering van de controllerrol in samenhang met de persoonlijkheidskenmerken van de controller dat communicatie en team working skills belangrijk zijn. Voor servicegerichtheid is het waarschijnlijk minder gepast om egoïstisch gedrag te vertonen. De conclusies uit dit onderzoek zijn niet zonder meer te generaliseren. Naast het aspect of de onderzochte groep representatief is voor de te generaliseren groep (bijvoorbeeld de Nederlandse controller) is bij de binomiaaltoets de nulhypothese verworpen. Dit betekent dat de proportie ‘controllerrol gewijzigd’ (de zgn. testproportie) voor de gehele steekproefgroep anders is dan de proportie ‘controllerrol gewijzigd’ van de groep controllers die bij de regressievergelijking is meegenomen. Verder is er met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit op te merken dat: -voor wat betreft het laatste geldt dat niet alleen ERP-systeemontwikkelingen van invloed zijn op de rolontwikkeling van de controller (wetgeving kan bijvoorbeeld van invloed zijn) en -voor wat betreft het eerste geldt dat niet alle constructen van Goldberg die de persoonlijkheidskenmerken weergeven zijn teruggevonden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1536
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAVriens26-08-08.pdf567.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.