Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1537
Title: Effectieve verandermanagers bij de Koninklijke Marine
Authors: Scheepens, Haakon
Keywords: verandermanagers
competenties
Issue Date: 11-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek kan worden omschreven als beschrijvend onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke competenties bij effectieve verandermanagers werkzaam op het middenniveau, in het bijzonder binnen de krijgsmacht. Het doel van dit onderzoek is het aanreiken van één of meerdere mogelijkheden aan het CZSK om de effectiviteit van verandermanagement in het algemeen en verandertrajecten en projecten in het bijzonder te vergroten. Met deze resultaten moet het voor CZSK in de toekomst mogelijk zijn de kans van slagen van verandertrajecten te vergroten. De centralevraag die in het kader van dit onderzoek zal worden beantwoord luidt: “Welke competenties zijn kenmerkend voor effectieve verandermanagers op het midden niveau binnen CZSK.” Omdat uit de vraagstelling bleek dat er een inventarisatie van de onderzoeksverschijnselen nodig was, is gekozen voor een kwalitatief survey-ondezoek. Voor het verzamelen van de data is gebruik gemaakt van mondelinge individuele interviews. De interviews hebben een aantal interessante resultaten opgeleverd. Ten eerste kan worden gesteld dat er daadwerkelijk een verschil te zien was tussen de groep die als niet effectief beschouwd is en de effectieve groep. Uit de resultaten valt verder te concluderen dat de competenties die kenmerkend zijn voor effectieve verandermanagers op het midden niveau binnen het CZSK de volgende zijn: 1. In zeer hoge mate: visie, overtuigingskracht en communicatie, 2. in hoge mate: analyseren, durf en inter-persoonlijke sensitiviteit (IPS), 3. beperkt: plannen en organiseren. Hierbij valt op dat de competenties, die bij defensie onder interpersoonlijke effectiviteit (IPE) vallen, erg sterk vertegenwoordigd zijn met uitzondering van samenwerken. De IPE competenties in combinatie met het genoemde charisma geven een beeld van een verandermanager die boven de groep staat, een leider. Deze leider beschikt over analytisch vermogen en visie. Plannen en organiseren is van minder belang dan bovengenoemde competenties. De resultaten gevonden in het bedrijfsleven (het literatuuronderzoek) geven een aantal competenties die meer verspreid zijn over de clusters. De vermoedelijke oorzaak hiervoor is het feit dat veranderingen in het bedrijfsleven winstgedreven zijn. Ook wordt hier wellicht meer gewerkt met financiële ‘incentives’. Binnen CZSK bestaat zoals overal weerstand tegen veranderen. Door het ontbreken van het winstmotief en de financiële prikkels is de enige motivatie voor veranderen dat de werkinhoud, het werkresultaat of de processen na verandering beter zullen zijn. Het vertrouwen in de leiding, en dus de verandermanager, lijkt hierbij een cruciale rol te spelen. Met deze resultaten moet het voor CZSK in de toekomst mogelijk zijn de kans van slagen van verandertrajecten te vergroten. In het kader van de doelstelling is het advies aan het CZSK om waar mogelijk bij verandertrajecten de verandermanagers op het midden niveau te selecteren op de genoemde competenties. Bij plaatsingen van de managers op het middenniveau kan hier ook al rekening mee gehouden worden; omvat de functie veel verandermanagement of projectmatig werken kan hier het best een manager op het midden niveau bij gevonden worden met genoemde competenties. De resultaten zijn te generaliseren naar de overige krijgsmachtdelen binnen Nederland. Door het vergroten van het succes van verandertrajecten wordt de operationele gereedheid vergroot en het zal positieve effecten hebben op de het personeel doordat de motivatie omhoog gaat. Een interessante vraag voor vervolgonderzoek is: hoe kan de kennis over competenties en effectiviteit van managers op het midden niveau worden geïmplementeerd in de organisatie?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1537
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHScheepens11-06-2008.pdf395.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.