Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1554
Title: Offshore softwareontwikkeling; onderzoek naar de succesfactoren
Authors: Hulst, VC van
Keywords: offshore
softwareontwikkeling
succesfactoren
Issue Date: 7-Aug-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Offshore softwareontwikkeling succes Offshore outsourcing van IT services is de afgelopen jaren continu blijven groeien (Erickson 2006). Ook voor 2008 voorspelt Gartner weer een sterke groei in Offshoring (Tucci 2007). Een IT service die veelvuldig in een Offshore setting plaatsvindt is softwareontwikkeling. Softwareontwikkeling projecten zijn vaak moeilijk te managen binnen de gestelde tijd en budget (Taylor 2006). Wanneer de softwareontwikkeling in een Offshore setting plaatsvindt, maakt dit het succesvol managen nog moeilijker. Dit onderzoek richt zich op Offshore softwareontwikkeling succes en het managen van de succesfactoren die hieraan ten grondslag liggen. Het succes van Offshore softwareontwikkeling is afhankelijk van vele factoren. In dit onderzoek ligt de focus op de succesfactoren Culture, Communication, en Coordination and Control (Mathrani 2005). Dit zijn factoren die veelvuldig genoemd worden als belangrijke succesfactoren in vergelijkbare wetenschappelijke onderzoeken. Doel- en vraagstelling Het doel van het onderzoek is het toetsen van de bruikbaarheid van een diagnostisch instrument dat is gebaseerd op de succesfactoren van Offshore softwareontwikkeling van Mahtrani et al. (Mathrani 2005), door een beschrijving en beoordeling te geven van het succes van Offshore softwareontwikkeling bij het Offshore softwareontwikkelingproject ‘DLTVN’ (‘De Langste Trein Van Nederland’)1. Voor het afstudeeronderzoek zijn de volgende twee centrale vragen gedefinieerd: 1. Hoe ziet een diagnostisch instrument eruit dat gebaseerd is op succesfactoren bij Offshore softwareontwikkeling? 2. Wat is de bruikbaarheid van dit diagnostisch instrument indien toegepast op het Offshore softwareontwikkelingsproject ‘DLTVN’ (‘De Langste Trein Van Nederland’) Hieruit zijn de volgende deelvragen afgeleid: • In hoeverre is er sprake van softwareontwikkeling succes vanuit Business perspective in de praktijkcasus ‘DLTVN’? • In hoeverre is er sprake van softwareontwikkeling succes vanuit User perspective in de praktijkcasus ‘DLTVN’? • Wat is de bijdrage van de succesfactor Culture op het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN’ en in hoeverre is deze bijdrage beïnvloedbaar door het management? • Wat is de bijdrage van de succesfactor Communication op het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN’ en in hoeverre is deze bijdrage beïnvloedbaar door het management? • Wat is de bijdrage van de succesfactor Coordination and Control op het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN’ en in hoeverre is deze bijdrage beïnvloedbaar door het management? 1 Zie bijlage 1 voor casusbeschrijving Samenvatting • Hoe worden de resultaten van de diagnose beoordeeld door de bij het Offshore softwareontwikkelingsproject ‘DLTVN’ betrokken actoren? Voor beantwoording van de eerste centrale onderzoeksvraag is een literatuurstudie verricht. Op basis van de literatuurstudie is onderstaand conceptueel model opgesteld. Figuur 1: Conceptueel model praktijkonderzoek (Lee 1999; Mathrani 2005) Op basis van dit conceptueel model zijn onderstaande vier hypothesen afgeleid. Deze hypothesen zijn tijdens het onderzoek getoetst. Het conceptueel model in combinatie met de hypothesen vormen het diagnostisch instrument. De getoetste hypothesen luiden als volgt: • H1: De bij het ‘DLTVN’ project betrokken actoren kunnen het Offshore softwareontwikkeling succes (vanuit zowel Business perspective als User perspective) beïnvloeden door passende aandacht te besteden aan de succesfactoren Culture, Coordination en Coordination and Control. • H2: Culture heeft een positieve invloed op Offshore softwareontwikkeling succes vanuit zowel Business perspective als User perspective. • H3: Communication heeft een positieve invloed op Offshore softwareontwikkeling succes vanuit zowel Business perspective als User perspective. • H4: Coordination and Control heeft een positieve invloed op Offshore softwareontwikkeling succes vanuit zowel Business perspective als User perspective. Samenvatting Onderzoeksmethode Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een kwalitatief onderzoek verricht op basis van een enkelvoudige casestudy. Naast individuele diepte-interviews op locatie met alle bij de casus betrokken actoren, is ook gebruik gemaakt van inhoudsanalyse met als databronnen alle beschikbare projectdocumentatie, email en Skype-logbestanden. Voor de inhoudsanalyse zijn dertig bronnen geselecteerd die van toepassing zijn in dit onderzoek. Vergelijkbare bronnen zijn samengevoegd en vervolgens gecodeerd. Per broncode is bepaald tot welke topics uit het categorieënstelsel2 het behoort en is het vervolgens beoordeeld. Per categorie wordt er een totaaltelling gedaan van het aantal positief en negatief beoordeelde bronnen. Deze totaaltellingen zijn vervolgens geïnterpreteerd. In totaal zijn er vier diepte-interviews afgenomen. Direct na het afnemen van een diepte-interview werd deze uitgewerkt in het daarvoor ontwikkelde vragenlijstsjabloon3. De antwoorden van de respondenten zijn vervolgens naast elkaar gelegd om de uitkomsten, overeenkomsten en verschillen te analyseren. Resultaten en conclusies De onderzoeksresultaten tonen dat er in de ‘DLTVN’-casus sprake is van Offshore softwareontwikkeling succes vanuit Business perspective en een gematigd succes vanuit User perspective. Alle getoetste succesfactoren blijken een positieve relatie te hebben met Offshore softwareontwikkeling succes zowel vanuit Business perspective als vanuit User perspective. De bijdrage van de succesfactoren Culture, Communication en Coordination and Control op het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN’ is als volgt: • De beoordeling van Culture verandert gedurende het project. In het begin van het project moeten beide partijen erg aan elkaar wennen maar als dit eenmaal het geval is worden de topics behorende bij Culture positiever beoordeeld. Op basis van zowel de inhoudsanalyse als de analyse van de diepte-interviews kan geconcludeerd worden dat voornamelijk aan het eind van het project Culture een positieve bijdrage heeft geleverd aan het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN’. • De onderzoeksresultaten laten zien dat in de praktijkcasus Communication een leerproces is. Men is tevreden over de gebruikte communicatiemethoden maar de tijdigheid, nauwkeurigheid, compleetheid en geloofwaardigheid van informatie laten vooral in het begin van het project nog te wensen over. Naarmate het project vordert, is te zien dat er gewenning optreedt op het gebied van de manier van communiceren vanuit India en dat zorgt ervoor dat Communication positiever beoordeeld wordt. Dit heeft positief bijgedragen aan het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN'. 2 Zie bijlage 2 voor categorieënstelsel 3 Zie bijlage 3 voor vragenlijstsjabloon 5 Samenvatting • Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat alle getoetste topics op het gebied van Coordination and Control als positief beoordeeld worden en dus allemaal een positieve bijdrage hebben geleverd aan het Offshore softwareontwikkeling succes in de praktijkcasus ‘DLTVN’. De succesfactoren blijken als volgt beïnvloedbaar door het management: • Uit dit onderzoek blijkt dat het kan voorkomen dat in een andere cultuur problemen niet graag gemeld worden. Men wacht hier zo lang mogelijk mee. Soms zo lang dat het zeer moeilijk is om het probleem nog (tijdig) op te lossen. Ook worden vragen regelmatig met ‘Ja’ beantwoord terwijl er eigenlijk ‘Nee’ bedoeld wordt. Bij aanvang van een project dient het management zich al bewust te zijn van eventuele cultuurverschillen. Wanneer het management hier op inspeelt door de planning scherp in de gaten te houden door regelmatige terugkoppeling, zal dit Culture positief beïnvloeden. • Uit de onderzoekresultaten blijkt dat (net zoals bij succesfactor Culture) het voor het managen van het project van belang is om te realiseren dat een ‘Ja’ in sommige gevallen als ‘Nee’ bedoeld wordt. Wanneer hier rekening mee gehouden wordt en naar gehandeld wordt, zal dit Communication positief beïnvloeden. Vanuit India wachten ze in sommige gevallen te lang met het communiceren van een probleem waardoor planningen in gevaar kunnen komen. Om dit te voorkomen dient het management communicatie omtrent de voortgang zeer scherp in de gaten te houden zodat problemen en dus ook vertragingen eerder aan het licht komen. Dit zal Communication positief beïnvloeden. • Voor het managen van het project is het van belang gebleken dat er voldoende handvatten aanwezig zijn om de Offshore softwareontwikkeling in goede banen te leiden. Het management kan de bijdrage van Coordination and Control op Offshore softwareontwikkeling succes positief beïnvloeden door te zorgen voor voldoende projectgerelateerde documentatie, frequente statusmeetings en een goed coördinatie mechanisme om problemen op te lossen. De bij het onderzoek betrokken actoren beoordelen de resultaten van de diagnose als zeer herkenbaar. De diagnose heeft ze bewuster gemaakt van het belang van het kennen van de cultuur van de Offshore partij omdat dit direct blijkt in te grijpen op de verschillende succesfactoren van Offshore softwareontwikkeling. Deze inzichten zullen bij vervolgprojecten ingezet worden om zo de kans op Offshore softwareontwikkeling succes te vergroten. Alle vier de hypothesen zijn getoetst tijdens het onderzoek. De onderzoeksresultaten laten zien dat alle hypothesen kloppen en dat het conceptueel model een juiste weergave van de werkelijkheid geeft. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het conceptueel model in combinatie met de vier hypothesen goed bruikbaar is als diagnostisch instrument in de ‘DLTVN’-casus. Samenvatting Discussie Door gebruik te maken van maar één praktijkcasus is de externe validiteit van het onderzoek gering. Omdat er maar één project bestudeerd wordt is het moeilijk om de bevindingen van toepassing te verklaren op vergelijkbare situaties (Verschuren 2000). De betrouwbaarheid van de resultaten wordt vergroot door het feit dat de resultaten aansluiten op de onderzoeksresultaten van vergelijkbare onderzoeken van Mathrani et al. (Mathrani 2005) en Lee et al. (Lee 1999). Om externe validiteit van het diagnostisch instrument te vergroten is vervolg onderzoek gewenst. Op basis van de onderzoeksresultaten lijkt er een relatie te zijn tussen de matig positieve beoordeling van Offshore softwareontwikkeling succes vanuit User Perspective en verschillende topics behorende bij Culture en Communication. De topics behorende bij deze succesfactoren die negatief beoordeeld worden zijn op het eerste oog gerelateerd aan negatief beoordeelde topics behorende tot Offshore softwareontwikkeling succes op basis van User perspective. Uit eventueel vervolg onderzoek zal moeten blijken of deze gesuggereerde relatie daadwerkelijk klopt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1554
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWVvanHulst15-08-08.pdf455.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.