Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1803
Title: ScenarioPlanning; een toegevoegde waarde voor het strategieproces bij Nederlandse bouwondernemingen
Authors: Raalte, D van
Keywords: strategieproces
bouwondernemingen
toekomst
Issue Date: 15-Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Organisaties begeven zich heden ten dage in omgeving van continue veranderingen, die gekenmerkt wordt door een hoge mate van onvoorspelbaarheid. De toekomst is immers onzeker en in zeer beperkte mate voorspelbaar, waardoor de risico’s voor organisaties alleen maar toenemen. Dit geldt vooral voor de veranderingen die zich voordoen op macroniveau, waar organisaties in de regel maar een beperkte invloed op kunnen uitoefenen. Organisaties moeten daarom creatief zijn bij het ontwerpen van de juiste strategieën. In dit onderzoek wordt beoordeeld of mogelijk is om scenarioplanning als toegevoegde waarde te gebruiken om het strategieproces bij Nederlandse bouwondernemingen te verbeteren. Het eerste deel van de scriptie beschrijft de theorie van scenarioplanning welke is gebaseerd op een literatuurstudie. Het tweede deel omvat een praktijkonderzoek waarin aan twintig bouwondernemingen is gevraagd om een gestructureerde vragenlijst in te vullen. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat scenarioplanning de mogelijkheid biedt aan organisaties om op een andere wijze met de onzekere toekomst om te gaan. In tegenstelling tot de veelgebruikte forecast technieken, die uitgaan van slechts één enkele waarheid, wordt bij scenarioplanning verondersteld dat de toekomst niet exact kan worden gekend, maar dat de waarheid zich ontwikkeld binnen een bepaalde bandbreedte. Scenarioplanning gaat dan ook uit van meerdere beelden of gebeurtenissen die zich in de toekomst voor zouden kunnen doen. Door middel van groepsprocessen, waarin collectief wordt gespeculeerd over toekomst, kunnen de grenzen worden verlegd en wordt de impliciete kennis vanuit verschillende invalshoeken met elkaar gedeeld. De methode maakt het hierdoor mogelijk flexibele strategieën te ontwikkelen, die op effectieve wijze kunnen anticiperen op omgevingsveranderingen en vereenvoudigd hiermee tegelijkertijd de strategische besluitvorming. Hierbij wordt opgemerkt dat voor een succesvolle toepassing van scenarioplanning de bedrijfscultuur een cruciale rol speelt. Op basis de praktijkonderzoeksresultaten is het moeilijk om een eenduidig oordeel te geven op de vraag op welke wijze scenarioplanning een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het strategieproces. Het lijkt er namelijk op dat bouwbedrijven op dit moment wel tevreden zijn met de huidige planningsmethoden en de realisatie van hun strategische doelen. Hoewel scenarioplanning organisaties stimuleert na te denken over de toekomst is het ook niet eenvoudig om het verband tussen scenarioplanning en een verbetering van de strategische positie aan te tonen. In essentie blijven het namelijk subjectieve denkconstructies die niet empirisch kunnen worden onderbouwd. Toch zouden bouwondernemingen eens kunnen proberen de bestaande percepties ter discussie te stellen en minder beperkt te worden door rationele denkpatronen. Door de principes van scenarioplanning als forecast instrument te implementeren in het strategische managementproces worden zij in staat gesteld om een andere denkwijze aan te nemen. De doelstelling bij dit ‘nieuwe’ denken moet zijn om de strategische besluitvorming in een breder perspectief te plaatsen en de tunnelvisie waarmee strategieën worden ontwikkeld te doorbreken en waarbij bewuster rekening wordt gehouden met de invloed van de externe omgeving. Dit zal uiteindelijk ertoe moeten leiden dat organisaties sneller dan haar concurrenten, in staat zijn om in te spelen op randerende omgevingsomstandigheden, teneinde hiermee een duurzaam concurrentievoordeel te behalen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1803
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWDvan Raalte150908.pdf509.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.