Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1813
Title: Invloed op de fasering van de six sigma kritische succes factoren; een onderzoek naar de fasering van de six sigma kritische succes factoren bij de invoering van six sigma in een organisatie
Authors: Diaz Murillo, RA
Keywords: six sigma
succes factoren
veranderingsprocessen
Issue Date: Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De afgelopen jaren hebben onderzoekers (o.a. Lee 2002, Antony en Banuelas 2002, Antony 2004, Antony en Fergusson 2004, Antony en Kumar 2005) verschillende onderzoeken naar de bepaling van Six Sigma (6σ) kritische succes factoren (KSF-en) uitgevoerd. Deze onderzoeken hadden ten doel de bepaling van de 6σ KSF-en die tot een succesvolle invoering van 6σ in een organisatie leiden. Deze eerdere onderzoeken vormen de basis of het vertrekpunt om gerichter de toepassing van de 6σ KSF-en bij de invoering van 6σ in een organisatie nader te onderzoeken. Het operationaliseren of het toepassen van de 6σ KSF-en als instrumenten om het veranderingsproces tijdens de invoering van 6σ in een organisatie richting te geven, is een onderzoeksgebied dat nauwelijks empirisch is onderzocht. De focus van mijn afstudeeronderzoek richt zich ook op dit onderzoeksgebied. De centrale onderzoeksvraag bij mijn afstudeeronderzoek luidt: Welke kritische succes factoren zijn per invoeringsfase belangrijk of bepalend om een 6σ invoeringstraject in een organisatie succesvol af te ronden? De beantwoording van deze vraag is van belang voor de organisatie die de 6σ invoering efficiënt en effectief wil structureren en succesvol wil doorlopen. De centrale vraagstelling of er een relatie bestaat tussen de ‘Belangrijke 6σ KSF-en’ en ‘Succesvolle invoering van 6σ in een organisatie’, inclusief de invloed van de ‘6σ invoeringsfasen’ op deze relatie, is vertaald in de volgende hypothese: De impact van de 6σ KSF-en verschilt mogelijk per invoeringsfase. Mogelijkerwijs vertonen de verschillende invoeringsfasen een andere rangorde van belangrijke en minder belangrijke 6 6σ KSF-en. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik de volgende onderzoeken verricht: 1. Een literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek levert een inventarisatie van de Six Sigma kritische succes factoren op en een rangschikking van de factoren die het meest belangrijk zijn bij de invoering van Six Sigma in een organisatie. 2. Een enquêteonderzoek en semi-gestructureerde interviews. Deze onderzoeken leveren uiteindelijk een rangschikking op van de Six Sigma kritische succes factoren die voor elke fase van de invoering belangrijk zijn. Uit het resultaat van mijn afstudeeronderzoek blijkt onder andere, dat de F ‘Leiderschap, betrokkenheid en participatie van het topmanagement’ de meest belangrijke en bepalende factor is. De respondenten van het enquêteonderzoek kenden aan deze KSF bij de succesvolle doorloop van de invoeringsfasen van 6σ in een organisatie de meeste waarde toe. Deze KSF krijgt bij alle invoeringsfasen de eerste plaats bij de rangschikking van de 6σ KSF-en op volgorde van belangrijkheid. Dit resultaat sluit aan op de empirie van het onderzoeksgebied. Mijn afstudeeronderzoek levert een bijdrage aan het wetenschappelijke onderzoek van de Six Sigma aanpak en de succesfactoren bij procesverbetering en de invoering van 6σ. Mijn afstudeeronderzoek levert een aanzet op om meer gericht onderzoek naar de 6σ succesfactoren te verrichten en het succes van Six sigma te definiëren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1813
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWRADiazMurillo-15-07-08.pdf844.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.