Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1821
Title: Waterbeleid en Ruimtelijke Ordeningsbeleid op elkaar afgestemd?
Authors: Werf, René van der
Keywords: ruimtelijke ordeningsbeleid
waterbeleid
waterhuishouding
Issue Date: 8-Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Nederland is een zeer intensief gebruikt en sterk verstedelijkt land, gelegen in een kwetsbare, fysieke omgeving. De hoogwatersituaties en de wateroverlast van de afgelopen jaren hebben nog eens duidelijk gemaakt dat de inrichting van de waterhuishouding van Nederland eigenlijk steeds verder in het nauw is gebracht door de verstedelijking en de intensivering van het ruimtegebruik. Een van de belangrijkste adviezen hoe in Nederland met de veranderingen moet worden omgegaan is het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw uit 2000 over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland. Met het waterbeleid voor de 21e eeuw is het begrip (stedelijke) wateropgave geïntroduceerd. De wateropgave wordt gedefinieerd als het maatregelenpakket waarmee problemen op het gebied van wateroverlast, droogte, oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit zoveel mogelijk worden voorkomen of opgelost. De invulling van de stedelijke wateropgave wordt vooral gedirigeerd door nationale en regionale bestuursakkoorden en samenwerkingsverbanden. Door de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp werken partijen steeds meer samen aan de realisatie. Dit beperkt zich niet alleen tot de waterwereld, maar strekt zich ook uit tot de ruimtelijk ordenaars (stedenbouwkundigen en planologen). Daarnaast werken ook private partijen als architecten en projectontwikkelaars mee aan de realisatie van de stedelijke wateropgave. Steeds vaker wordt ook ingezien dat water een waardeverhogend element is voor bouwplannen. Burgers en bedrijven vinden wonen, werken en recreëren aan het water steeds belangrijker. Dit afstudeeronderzoek is gericht zich op de stedelijke wateropgave. Voor de realisatie van de stedelijke wateropgave moet ruimte worden gereserveerd (voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve wateropgave). Daarnaast is samenwerking tussen organisaties essentieel alsmede een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De vraag is welke knelpunten er zijn als het gaat om de realisatie van de stedelijke wateropgave. Het onderzoek beoogt de belangrijkste knelpunten te identificeren en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren. De centrale vraagstelling van het afstudeeronderzoek is daartoe als volgt geformuleerd: In hoeverre is het waterbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk-juridisch (optimaal) op elkaar afgestemd om de stedelijke wateropgave zoals die vanuit WB21 en de KRW wordt gesteld, te realiseren? praktijkonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1821
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NWrvdwerf-8september2008.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.