Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1841
Title: Onderzoek naar stuurmechanismen in zorgprocessen; beïnvloeding van verspilling in strabismuszorgproces
Authors: Tee, Angus L
Keywords: stuurmechanismen
zorgprocessen
gezondheidszorg
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door het invoeren van marktwerking in de gezondheidszorg zijn ziekenhuizen gedongen efficiënter te gaan werken. Het in 2005 in werking getreden financieringssysteem met diagnose/behandelcombinaties (DBC’s) bieden een goede mogelijkheid om ondoelmatige productie te voorkomen en doelmatige productie te stimuleren. Voor ziekenhuizen betekent dit veelal dat zorgprocessen opnieuw ontworpen moeten worden. Een zorgproces kan gedefinieerd worden als: “alle handelingen die moeten worden verricht om de zorgvraag van de patiënt te beantwoorden, vanaf het eerste contact met het ziekenhuis, tot en met het ontslag”. Het verhogen van de efficiëntie kan gerealiseerd worden door het voorkomen van verspilling. Dit wordt ook wel kostenefficiëntie genoemd. In de onderzoeksliteratuur is een aantal variabelen gevonden die invloed uitoefenen op de efficiëntie van een zorgproces. Uit de performance pyramid van Lynch en Cross blijkt dat de efficiëntie in zorgprocessen beïnvloed wordt door de doorlooptijd van het productieproces en de hoeveelheid verspilling daarin. De doorlooptijd en de verspilling worden op hun beurt beïnvloed door de complexiteit van het zorgproces, de onderzekerheid tussen zorgvraag en zorgaanbod en de flexibiliteit die nodig is voor het evenwicht tussen vraag en aanbod. Een aantal variabelen kan ingezet worden om toestanden in zorgprocessen te veranderen. Deze variabelen kunnen als stuurmechanismen worden beschouwd. De stuurmechanismen zijn: informatieverstrekking, coördinatie van vraag en aanbod, batching van vraag, flexibiliteit tussen vraag en aanbod, standaardisatie van processen en roostering van resources. In juni 2006 heeft in Het Oogziekenhuis Rotterdam een interventie plaatsgevonden in het strabismuszorgproces (strabismus = scheelzien). Het doel van deze interventie was de wachttijd voor patiënten voor hun operatie te verminderen. De interventie bestond uit het onderling afstemmen van de zorgvraag en het zorgaanbod. Hierbij werd gebruikgemaakt van het stuurmechanisme “coördinatie”. Volgens het conceptuele model zou door een betere coördinatie tussen het zorgaanbod en de zorgvraag de variatie in het zorgproces afnemen. Als gevolg hiervan zou de complexiteit en de onzekerheid binnen het zorgproces afnemen, waardoor de verspilling in het strabismuszorgproces zou verminderen door in ieder geval een verkorting van de wachttijd voor patiënten. Dit leidt tot de volgende hypotheses: I. Een betere coördinatie tussen het zorgaanbod en de zorgvraag zal de variatie in het zorgproces doen afnemen. II. Minder variatie in het zorgproces zal de onzekerheid doen afnemen. III. Minder variatie in het zorgproces zal de complexiteit doen afnemen. IV. Minder complexiteit in het zorgproces zal de verspilling verminderen. V. Minder onzekerheid in het zorgproces zal de verspilling verminderen. Om na te kunnen gaan of er veranderingen in variabelen uit het conceptuele model als gevolg van de interventie waren opgetreden zijn twee perioden met elkaar vergeleken, te weten januari 2006 tot en met mei 2006 (deze periode ging vooraf aan de interventie) en januari 2008 tot en met mei 2008, de periode aan het eind van de interventie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de interventie veranderingen heeft veroorzaakt in de variabelen: procesvariatie, vraagvariatie, complexiteit, onzekerheid en verspilling. Door een betere coördinatie tussen zorgvraag en zorgaanbod is de onzekerheid in het zorgproces afgenomen. Hierdoor is er minder verspilling in het zorgproces, dat zich onder andere uitte in een reductie van de wachttijd met gemiddeld 51 dagen (van 130 naar 79 dagen). Door de kortere wachttijd is een aantal tussenliggende onderzoeken in het strabismuszorgproces overbodig geworden. Door het wegvallen van processtappen is het zorgproces ook minder complex geworden. De vermindering in de variabele “verspilling” heeft dus tot minder complexiteit geleid. Nadelig effect van de interventies is dat het aantal afgezegde operaties (fouten) in het zorgproces is toegenomen. Naar de oorzaken hiervan dient nader onderzoek te worden gedaan. De interventie met het stuurmechanisme coördinatie heeft ook verandering veroorzaakt in de variabele “vraagvariatie”. Deze verandering was aan de hand van het conceptuele model niet voorzien. Aan de hand van deze uitkomsten zijn alle geformuleerde hypothesen verworden en is het conceptuele model aangepast. Door het overbodig worden van enkele onderzoeken is het aannemelijk dat het zorgproces wel efficiënter is geworden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1841
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAngusTee2008.pdf376.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.