Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1846
Title: Scenario Planning; wat is de bijdrage van Scenario Planning en Zelfsturende Teams aan de strategievorming van bedrijven in de Sociale Werkvoorziening?
Authors: Peters, EA (Erwin)
Keywords: scenarioplanning
sociale werkvoorziening
beheersinstrument
strategievorming
Issue Date: 31-Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is de kennis over de koppeling tussen scenario planning en zelfsturende teams te vergroten. Scenario planning wordt vaak één keer ingezet als strategisch beheersinstrument en dit onderzoek geeft scenario planning een plaats als een strategisch beheersinstrument dat continu door een organisatie kan worden toegepast. Het onderzoeksveld betreft bedrijven binnen de sociale werkvoorziening. De regelgeving ten behoeve van sociale werkgelegenheid wijzigt voortdurend, waardoor het verstandig kan zijn niet één toekomstbeeld in ogenschouw te nemen en alle acties hierop te baseren, maar ook andere toekomstbeelden in te bouwen in de strategie. Zodat als bijvoorbeeld wetgeving verandert, snel en adequaat gereageerd kan worden. Brancheorganisatie Cedris heeft een goede aftrap gegeven door scenario's te ontwikkelen voor de branche van sociale werkvoorziening en heeft deze scenario’s volgens de intuïtieve gedachte school methode ontwikkeld. Dit onderzoek is gedaan vanuit een fenomenologische grondhouding, kritisch realistisch met gebruik van de sociaal constructivistische methode. Hiervoor is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de laatste stand van zaken betreffende de te onderzoeken onderwerpen. Daarnaast is kwalitatief onderzoek gedaan door direct gestructureerde interviews met zes leden van het management van verschillende SW bedrijven te houden. Het blijkt dat van de zes geïnterviewde SW bedrijven er twee scenario planning toepassen. Alle SW bedrijven maken gebruik van verschillende strategische beheersinstrumenten, zoals onder andere strategische planning, Customer Relationship Management systeem (CRM), strategische allianties en benchmarking. Scenario planning kan een goede aanvulling zijn op de bestaande strategische beheersinstrumenten. Echter, scenario planning beklijft pas echt in een organisatie als er in zelfsturende en zelf strategie makende teams wordt gewerkt. Met het werken in zelfsturende teams wordt bij vier SW bedrijven al een klein begin gemaakt op managementniveau, bij de andere SW bedrijven nog niet. Alle SW bedrijven geven aan dat zelfsturing niet zou kunnen op niveau van de medewerker, aangezien deze medewerkers arbeidsgehandicapt zijn en juist gebaat zijn bij sturing en leiding. Op meer leidinggevende niveaus kunnen wel zelfsturende en zelf strategie makende teams worden gevormd. Geconcludeerd kan worden dat scenario planning en zelfsturende teams een rol kunnen spelen bij SW bedrijven maar niet in de laagste echelon. Scenario planning en zelfsturende teams kunnen ook in andere organisaties dan SW bedrijven worden toegepast. Zelfsturende teams kunnen dan organisatiebreed worden toegepast waarbij elk zelfsturend en strategie makend team gebruik maakt van scenario planning. Hier kan dan vervolgonderzoek naar gedaan te worden. Een andere aanbeveling is het uitvoeren van een empirisch onderzoek gedurende meerdere jaren bij SW bedrijven die scenario planning en zelfsturende teams willen toepassen, om zo de effectiviteit te meten. Ook kan het organiseren van een workshop voor researchers binnen scenario planning en binnen zelfsturende teams tot nieuwe inzichten leiden en tot een herzien conceptueel model.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1846
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWErwinPeters311008.pdf411.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.