Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1867
Title: De afweging om wel of geenopleidingsbeleid te voeren in het midden- en kleinbedrijf
Authors: Lansu, Ine
Keywords: competenties
scholing
opleidingsbeleid
mkb
Issue Date: Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De vraagstelling van het onderzoek luidt: Welke factoren bepalen of een midden- en kleinbedrijf met 35 tot 100 werknemers wel of geen actief opleidingsbeleid voert? Er wordt in dit onderzoek met name naar deze categorie bedrijven gekeken omdat er in het MKB minder scholing gevolgd wordt dan in grote bedrijven en omdat er minder bekend is over het scholingsbeleid in deze bedrijven. Terwijl 99% van de Nederlandse bedrijven tot het MKB behoort (<250 werknemers). Daarnaast is van deze categorie bedrijven bekend dat ze zodanig georganiseerd zijn dat er een ondernemingsraad is, maar aan de andere kant blijkt uit onderzoek van EIM (2007) dat er in deze bedrijven meestal geen HRM-functionaris en geen individueel opleidingsbudget beschikbaar is. De werkgever speelt dan ook een belangrijke rol in het al dan niet gevoerde opleidingsbeleid in het bedrijf. Dit komt ook doordat de scholing van werkenden plaatsvindt tijdens werktijd en (gedeeltelijk) op kosten van de werkgever. De opvatting van werkgevers van bedrijven met 35 tot 100 werknemers ten aanzien van scholing van medewerkers is dan ook een belangrijke factor in het afwegingsproces om wel of geen actief opleidingsbeleid te voeren binnen het bedrijf. Om hiervan een beeld te krijgen wordt data gebruikt die verzameld is met behulp van vragenlijsten die ingevuld zijn door 316 werkgevers van bedrijven met 35 tot 100 werknemers. In dit onderzoek wordt aan de hand van vier categorieën belemmeringen, die onderscheiden zijn door Wognum en Bartlett (2002), gekeken naar de factoren die verantwoordelijk zijn voor het feit dat er in het MKB minder postinitiële scholing gevolgd wordt dan in grotere bedrijven. Er wordt gekeken in hoeverre werkgevers van bedrijven met 35 tot 100 werknemers deze factoren herkennen. De eerste categorie bestaat uit factoren die te maken hebben met de cultuur binnen een bedrijf ten aanzien van scholing. Uit het onderzoek blijkt dat 63,9% van de werkgevers geïnteresseerd is in het combineren van leren en werken. Daarnaast vindt een meerderheid van de respondenten (77,2%) scholing van medewerkers een onderwerp dat de moeite waard is om over na te denken. De werkgevers zien ook voordelen als het gaat om postinitiële scholing, 71,6% is van mening dat het volgen van scholing de concurrentiepositie verbeterd en 81,7% vindt dat scholing een goede manier is om de kennis van de medewerkers op peil te houden. De tweede categorie bestaat uit factoren die te maken hebben met de (gepercipieerde) kosten van training en opleiding. De kosten van scholing worden in de literatuur vooral voor kleinere bedrijven als belemmering genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten (tijd + geld) voor slechts 13,1% van de werkgevers een reden zijn om af te zien van het investeren in scholing van medewerkers. Een belangrijke factor in de afweging om wel of niet te investeren in scholing is dat de voordelen en de meerwaarde voor het bedrijf duidelijk en groot genoeg moeten zijn. Tot de derde categorie belemmeringen behoren factoren die ervoor zorgen dat geïnteresseerde bedrijven geen toegang hebben tot bestaande opleidingsmogelijkheden en het gebrek aan geschikte opleidingsmogelijkheden. Het gaat om de organisatie van het opleidingsbeleid binnen het bedrijf. Ook de verantwoordelijkheid voor postinitiële scholing speelt hierbij een rol.Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers van bedrijven met 35 tot 100 werknemers positief aankijken tegen het combineren van leren en werken door hun medewerkers. Er bestaan wel verschillen tussen werkgevers in de diverse sectoren. In de praktijk blijkt dat er in het MKB minder scholing gevolgd wordt dan in grote bedrijven. Dit komt doordat er in het MKB vaak sprake is van een gebrek aan langetermijnvisie, de strategie in het MKB richt zich vooral op de korte termijn. Geconcludeerd kan worden dat de werkgevers van kleine en middelgrote bedrijven het belang van scholing onderkennen, maar er niet altijd actief mee aan de slag gaan. Dit komt onder andere door de ontbrekende kennis en de beperkte capaciteit om de organisatie van het opleidingsbeleid vorm te geven. Bedrijven in het MKB kunnen ondersteuning gebruiken als het gaat om het bepalen van de lange termijnstrategie van het bedrijf in het algemeen en de scholingsbehoefte en de organisatie van het opleidingsbeleid in het bijzonder.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1867
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWIneLansusept08.pdf517.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.