Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1868
Title: Uitbesteding: de criteria voor succes
Other Titles: Success is related to who is doing the evaluating
Authors: Voort, R.C. van der
Keywords: uitbesteding
ict
kritische succesfactoren
partnership
outsourcing
Issue Date: 3-Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uitbesteding van ICT valt niet meer weg te  denken in de hedendaagse bedrijfsvoering van zowel publieke als private ondernemingen(Domberg et al. 2000). Dit wordt ook nog eens bevestigd door Gartner (2007). Maar ondanks deze aanhoudende trend zijn er weinig organi-saties succesvol in uitbesteding van ICT  (Han et al. 2008). Het is daarom des te opvallender om in de literatuuranalyse van  Gonzalez et al. (2006) te zien dat er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek isgedaan naar dit verschijnsel. Het is dus van belang dat er meer theoretische verdieping  van het onderwerp wordt ontwikkeld ter  ondersteuning van de praktijk De onderzoeksdoelstelling en ‐ vraagstelling voor het scriptieonderzoek zijngedefinieerd op basis van de genoemde  actualiteit en het te verwachte  aandachtsgeied binnen de  onderzoeksorganisatie. Onderzoeksdoelstelling: Het vergaren van  kennis en inzicht over de belangrijkste  kritieke succesfactoren om te komen tot  uitbesteding van ICT dienstvelening en de  toetsing van de factor “partnership” binnen  de Defensie Telematica Organisatie. Theoretische onderzoeksvraagstelling:  Wat zijn volgens de theorie de kritieke succesfactoren die van belang zijn bij  volledige uitbesteding van ICT‐dienstverlening. Praktische onderzoeksvraagstelling: Op welke wijze wordt de factor “partnership” ervaren  binnen DTO en komt dit overeen met de  literatuur, welke verklaring kan geven wordenbij afwijkingen? Voor het uitvoeren van de literatuurstudie isgezocht naar wat wordt verstaan onder  “outsourcing”, “critical success factors” en “ICT dienstverlening als kernbegripen uit de vraagstelling. Vanuit dit vertrekpunt wordt  vervolgens inzicht gegeven in de vormen van  uitbesteding en hoe deze verschillende vormengezien orden in relatie tot de markt. De literatuurstudie heeft een algemene set van kritieke succesfactoren opgeleverd die tecategoriseren zijn naar kwantitatieve actoren: “Contract and Benchmarking”, “Monitoring”, “Quality and Technology”, “Resourcing and  Resources” en kwalitatieve factoren:  “Management and Strategy”, “Trust”, “Two‐way accountability”, “Culture”, “Information and Knowledge sharing” en als laatste “Flexibility”. Het is opvallend dat er geen specifieke literatuur is gevonden ten aanzien van succesfactoren van uitbesteding in publieke sector,vanwege de culturele verschillen die er kunnen bestaan tussen de private en publieke sector. Daarnaast heeft de publieke sector temaken met Europese aanbestedingsplicht en  wordt de koers van de organisaties mede  bepaalt door de politiek. Verrassend was de constatering dat er binnen de literatuur geen eenduidige definities  worden gehanteerd ten aanzien van benaminen  en benoemingen, waardoor het vergelijken ernstig bemoeilijkt wordt.  Samenvatting  Uitbesteding: de criteria voor succes  Het praktijkonderzoek is gehouden van medio juli tot en met eind september 2008. Er is  gekozen om een kwalitatief empirische  enkelvoudige casestudy te houden om de  benodigde informatie te verzamelen en te  toetsen of de literatuur overeenkomt met de  praktijk (Verschuren en Doorewaard, 2003, Baarda et al., 2006). In deze aanpak zullen  de ondervraagden meer geneigd zijn om uitvoerig te reageren, verbaal en non‐verbaal, op de openvragen waardoor meer  informatie beschikbaar komt. De resultaten van de openvragen zijn  vervolgens uitgewerkt in een zestal thema’s te weten de kwalitatieve kritieke succes-factoren. Voor de uitwerking van elk thema worden een drietal vragen gesteld, om zo te komen tot een uniforme analyse: • wat is het algemene beeld over partnership element? • Wat wordt er gedaan met het thema (actief, passief, theoretisch, praktisch) ? • Zijn er opvallende zaken of tegenstelling? In de eerste twee vragen werden de  geïnterviewden gevraagd naar wat zij verstaanonder partnership en wat zij daarin  belangrijk vonden. Dit leverde een sterk diffuus maar zeer interessant beeld op. Iemand noemde  partnership “een duur woord voor een verzameling contracten”; een ander maakte eenvergelijking met “een huwelijk”; een derde  gaf een zakelijkere definitie namelijk “het  realiseren van meerjarige bedrijfsdoelstellingen”. De drie belangrijkste elementen van  partnership zijn. 1. Vertrouwen, 72% score 2. Bereiken van doelen, 63% score 3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, 45% score
URI: http://hdl.handle.net/1820/1868
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWRCvandervoort03-10-08.pdf638.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.