Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1871
Title: Doelgericht (her)ontwerpen van organisatiegrens overstijgende processen
Authors: Hoeven, John van der
Keywords: keten
procesdoelen
verbetering
Issue Date: Nov-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van dit afstudeeronderzoek sluit aan op de probleemstelling en is gericht op het komen tot een methode die organisaties mogelijk maken om procesdoelen vast te stellen die de totale prestatie van een ‘keten’ van processen verbeterd. Met het oog op het realiseren van dit doel zijn de volgende theoretische onderzoeksvragen gedefinieerd: 1. Welke methoden en technieken zijn er voor procesgerichte doeldecompositie? 2. Zijn er methoden en technieken die specifiek ingaan op het vaststellen van doelen voor organisatiegrenzen overschrijdende processen? 3A. Zo ja: Wat houden deze methoden en technieken in en in hoeverre wijken ze af van de onder deelvraag 1 gevonden methoden en technieken? 3B. Zo nee: Op welke punten zouden de onder deelvraag 1 gevonden methoden en technieken aangepast moeten worden om ze geschikt te maken voor processen die organisatiegrenzen overschrijden? Op basis van de bestudeerde literatuur bestaan methoden en technieken voor procesgerichte doeldecompositie uit een drietal aspecten, te weten: representatietechniek, het cognitieve proces van het verkrijgen van doelen en de sociale aanpak voor het verkrijgen van doelen. Het praktijkonderzoek richt zich alleen op het deelaspect representatietechniek. Het praktijkonderzoek draagt hierdoor slechts deels bij aan het realiseren van de gedefinieerde doelstelling. De volgende centrale vraag is voor het praktijkonderzoek gedefinieerd: Welke voor- en nadelen heeft het gebruiken van een doelmodel van de EKD methode ten opzichte van een (klassieke) doelmodel voor het verbeteren van organisatiegrenzen overschrijdende processen? Gehanteerde methode Door middel van een literatuurstudie is een verkenning gemaakt naar methoden en technieken voor procesgerichte doeldecompositie. Doelgericht (her)ontwerpen van organisatiegrens overstijgende processen zijn tegen een aantal karakteristieken van een raamwerk van effectief ‘supply chain management’ beoordeelt. Het resultaat is een overzicht om de huidige procesgerichte doeldecompositie methoden geschikt te maken voor organisatiegrenzen overschrijdende processen. Deze informatie diende als uitgangspunt voor het praktijkonderzoek die middels een enkelvoudige casestudy en groepsinterview is uitgevoerd. Belangrijkste resultaten en conclusies literatuurstudie Procesdoelen voor organisatiegrenzen overstijgende processen kunnen worden vastgesteld door bestaande methoden en technieken in de literatuur voor procesgerichte doeldecompositie aan te passen. Hiertoe zijn gevonden methoden en technieken in de literatuur per deelaspect beoordeelt op een aantal criteria voor effectief ‘supply chain management’. Hieronder worden per aspect de aanpassingen weergegeven die moeten worden gedaan om ze geschikt te maken voor organisatiegrenzen overstijgende processen: - Representatietechniek: de EKD methode sluit aan bij de relevante beoordelingscriteria. De klassieke methode sluit theoretisch minder goed aan bij de beoordelingscriteria. - Cognitief proces: het proces van het verkrijgen van een doelmodel vanuit belanghebbenden moet minimaal aangepast worden. Aanpassingen hebben te maken met de reikwijdte van het toepassen van het proces. Deze reikwijdte moet aangepast worden naar meerdere organisaties in de keten in plaats van het beperken tot één organisatie. - Sociale aanpak: het sociale proces van het verkrijgen van een doelmodel via de participerende methode is geschikt voor het gebruiken bij organisatiegrenzen overschrijdende processen
URI: http://hdl.handle.net/1820/1871
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWJohnvanderhoevennov2008.pdf741.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.