Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1872
Title: Informatie voor samenwerkende organisatie; "een blik op functionele informatie en vertrouwensinformatie"
Authors: Beumer, M.M.
Keywords: samenwerkende organisaties
functionele informatie
vertrouwensinformatie
Issue Date: Nov-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richt zich op de informatie die samenwerkende organisaties vergaren. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te genereren in de (inhoudelijke) informatie die tussen samenwerkende organisaties uitgewisseld en/of verkregen wordt. Een tweede doel is het genereren van inzicht in de verschillende inspanningen (inclusief onderlinge verhouding) die gepleegd worden, met het doel deze informatie te verkrijgen. Op basis van literatuuronderzoek zijn twee typen informatie onderkend, die van belang zijn voor een voorspoedige samenwerking. Dit zijn functionele informatie en vertrouwensinformatie. In het literatuuronderzoek is onderzocht wat nu daadwerkelijk (inhoudelijk) onder deze twee typen informatie verstaan wordt. Functionele informatie is informatie die nodig is om de (gezamenlijke) activiteiten te plannen en uit te voeren. Dit wordt enerzijds beïnvloed door de doelstelling van de organisatie (wat wil men bereiken) en de soort activiteiten die men uitvoert (wat gaan de organisaties samen doen). Anderzijds wordt dit beïnvloed door de fase waarin de samenwerking zich bevindt. Voorbeelden van functionele informatie zijn informatie over de visie van de samenwerking, de scope van de samenwerking, de toekomstige organisatiestructuur en wijze waarop afspraken worden vastgelegd (de contracten). Andere operationele voorbeelden zijn logistieke informatie (bijvoorbeeld informatie over de voorraad), productinformatie, activiteiteninformatie en capaciteitsinformatie. Het tweede type informatie betreft informatie die nodig is om vertrouwen op te bouwen, dit wordt vertrouwensinformatie genoemd. Vertrouwen is een belangrijk aspect binnen een samenwerking; vertrouwen vergroot de robuustheid van de samenwerking. Moeilijkheden worden makkelijker aangepakt en opgelost en conflicten leiden niet direct tot een breuk. In situaties waar vertrouwen aanwezig is, is men eerder bereid om kennis of informatie uit te wisselen, er zal per saldo meer informatie onderling uitgewisseld worden. Daarnaast heeft vertrouwen te maken met verwachtingen. Vertrouwen verkleint onzekerheid, complexiteit en onduidelijkheid. Immers, men vertrouwt erop dat men kan rekenen op de ander. Vertrouwen is niet iets wat direct aanwezig is, het is iets dat opgebouwd moet worden. Vertrouwen tussen samenwerkende organisaties kan spontaan groeien. Het kan ook ontstaan doordat partijen frequent onderling contact hebben. Vertrouwen kan gecreëerd worden, doordat men (direct of indirect) steeds meer te weten komt over de andere partner, oftewel men krijgt steeds meer informatie over de andere partner. Dit laatste, het verkrijgen van informatie over de andere partner, met het doel vertrouwen op te bouwen, wordt in dit onderzoek het tweede type informatie (vertrouwensinformatie) genoemd. Voorbeelden van vertrouwensinformatie zijn: informatie over het gedrag van de andere partij, informatie over eerdere ervaringen, informatie over intenties, verwachtingen en percepties. Vertrouwensinformatie is niet direct noodzakelijk voor de 'functionele engineering' van een samenwerking. Functionele informatie alleen zou hiervoor voldoende moeten zijn. Echter, vertrouwensinformatie heeft (indirect) wel invloed op de uitvoering en het verloop van de samenwerking. Uit de literatuur blijkt dat het vertrouwensaspect en vertrouwensinformatie een niet te onderschatten rol in een samenwerking spelen. Het verkrijgen van functionele informatie en vertrouwensinformatie gebeurt niet vanzelf. Om dit te verkrijgen dienen inspanningen uitgevoerd te worden. Voorbeelden van inspanningen zijn: het geven van presentaties over de eigen werkzaamheden, het 'meelopen' met een functionaris van de andere organisatie, het gericht zoeken naar specifieke informatie over een partner (bv zoeken op internet, navragen bij derden), het achterhalen van ervaringen van derden en het nagaan welke reputatie de partner heeft etc.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1872
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWMBeumernov08.pdf602.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.