Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1873
Title: IT Offshore Sourcing; beweegredenen, verwachtingen en ervaringen
Authors: Loon, Thijs van
Keywords: uitbesteding
lage loonlanden
kostenbesparing
Issue Date: 10-Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er bestaat een grote hoeveelheid onderzoek naar deze zogenaamde IT Offshoring Sourcing. Een blik op de literatuurlijst bevestigt dit. Rapporten over Offshoring betreffen evenwel veelal macro-economisch onderzoek. Waar dit niet het geval is, beperken de stukken zich meestal tot een weergave van persoonlijke en bedrijfsspecifieke verhalen. Er is echter weinig bekend over de operationele ervaringen in Nederland en in hoeverre verwachtingen uitkomen. In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar deze verwachtingen en ervaringen. Want het ontbreken van gegevens over de operationele ervaringen wordt door ons gezien als een gemis. De vraagstelling van dit onderzoek is derhalve: Welke zijn de redenen van bedrijven om aan IT Offshore Sourcing te doen en zijn de verwachtingen die zij hadden ten aanzien van IT Offshore Sourcing uitgekomen? De navolgende hoofdvragen zijn hierbij geformuleerd: · Wat was de hoofdreden om aan IT Offshore Sourcing te doen? · Welke aspecten hebben een rol gespeeld in deze beslissing? · In hoeverre komen de verwachtingen uit? · Welke factoren hebben een bevorderende dan wel belemmerende rol gespeeld in het behalen van de doelstellingen? Om ons een beeld te vormen van de huidige stand van het onderzoek naar Offshoring werd een uitgebreide literatuurstudie verricht. Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn we gekomen tot de vaststelling van een definitie: IT Offshore Sourcing behelst alle vormen van Offshoring waarbij IT gerelateerde taken worden overgebracht naar een lage loonland, al dan niet in eigen beheer of uitbesteed aan een lokale of internationale dienstverlener met vestigingen aldaar. Vervolgens zijn wij gaan kijken naar de verschillende vormen van IT Offshore Sourcing en hebben we attenderende begrippen uit de literatuur gedestilleerd. De IT Offshore Sourcing-projecten die wij hebben onderzocht betreffen de vorm waarbij IT gerelateerd werk vanuit Nederland wordt uitbesteed aan een lage loonland. Dit kan zijn aan een centrum dat in eigen beheer is opgericht of door middel van een contract in een dergelijk land met een derde partij. De reden van deze verenging is drieledig. Ten eerste is de IT een van de bedrijfstakken die het snelst groeien. Ten tweede heeft de IT al jaren te kampen met een ernstig personeelstekort. Offshoring wordt daardoor welhaast een must. Als laatste kan worden gesteld dat IT voor veel bedrijven en afnemers meer en meer een commodity is geworden, waarbij de laagste prijs allesbepalend wordt. Op basis van eerder genoemde attenderende begrippen is een vragenlijst geformuleerd en zijn respondenten benaderd. Voornamelijk vanwege het explorerende karakter van dit onderzoek is gekozen voor open interviews. De vragen die werden gesteld lagen vooral op het gebied van kosten, efficiency, beschikbaarheid geschoolde krachten, kwaliteit, service niveaus en risico’s. De resultaten van deze interviews geven antwoord op de hoofdvragen van ons onderzoek. In totaal zijn twaalf interviews gehouden met managers en consultants die in hun dagelijkse werk verantwoordelijk zijn of zijn geweest voor IT Offshore Sourcing-trajecten, gebruik maken van IT Offshore-diensten of die als adviseur bij IT Ofsshore Sourcing-trajecten betrokken zijn geweest. De conclusies die uit de interviewresultaten getrokken kunnen worden zijn dat kostenbesparingen en het hebben van toegang tot een pool van gekwalificeerd personeel de belangrijkste beweegredenen vormen om aan IT Offshore Sourcing te doen. Ten aanzien van de verwachtingen kan gesteld worden dat de respondenten tevreden zijn over de beschikbare pool van gekwalificeerd personeel. Ook over de besparingen zijn zij tevreden. Hierbij dient echter aangemerkt te worden dat de beoogde kostenreducties van tussen de 25 en veertig procent niet worden gehaald. De daadwerkelijke besparingen blijven steken tussen de vijf en de tien procent. De volgende belemmerende en bevorderende factoren kunnen hierbij worden geïdentificeerd: Arbeidsmarkt Bevorderend Belemmerend Beschikbaarheid personeel Verloop Arbeidsmoraal Flexibiliteit om mensen aan te trekken en af te laten vloeren Scholingsniveau Kostenreducties Bevorderend Belemmerend Lage lonen Verloop Noodzaak tot standaardisatie en clustering Coördinatie en transactiekosten Arbeidsrecht Offshorelocatie Snel stijgende lonen Kennisverlies Terughoudendheid in het overbrengen van taken met een hoger kennisniveau Naar aanleiding van dit onderzoek zijn wij ook gekomen tot aanbevelingen voor verder onderzoek. Deze liggen voornamelijk op het gebied van het werkelijk besparingspotentieel, de werkelijke risico’s die men loopt en de cultuur en landenkeuze. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de werkelijke besparingen veelal wordt geschat en dat hier niet altijd een deugdelijke onderbouwing voor bestaat. Daarnaast bestaat er een discrepantie tussen hoe de literatuur over risico’s denkt en de respondenten. De respondenten schatten de gevaren minder ernstig in dan de geraadpleegde bronnen. Als laatste kunnen cultuur en landenkeuze het succes van het IT Offshore Sourcing-traject beïnvloeden. Toch kiezen Nederlandse bedrijven welhaast steevast voor India als ideale locatie. De vraag is of deze keuze de meest verstandige is en het meeste recht doet aan de initiële doelstellingen en verwachtingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1873
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWThijsvanLoon10102008.pdf459.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.