Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1874
Title: De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf.
Authors: Suijkerbuijk, Wim
Keywords: investeringsmodel
investeringsbeleid
strategie
portfoliobenadering
Issue Date: 29-Oct-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze thesis beschrijft de opzet van het onderzoek om te komen tot een investeringsmodel hoe de IT investeringen optimaal en inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor een bedrijf. Daarnaast wordt beschreven welke aandachtspunten te definiëren zijn bij het opstellen van het investeringsbeleid. Het fundamentele doel van het investeringsmodel is om de optimale verdeling van de IT investeringen over de diverse investeringsmogelijkheden in een bedrijf te bepalen. Hiermee wordt bedoeld dat de bedrijfs- en ICT-processen op elkaar zijn afgestemd. De relatie tussen bedrijfsstrategie en ICT-strategie is in principe één strategie: de business- of bedrijfsstrategie. De ICT-strategie moet daarop afgestemd zijn. Enerzijds wordt de ICT strategie afgeleid van de bedrijfsstrategie, maar tegelijkertijd creëert ICT ook nieuwe strategische mogelijkheden. Om het IT-investeringsbeleid in een organisatie in goede banen te leiden is een adequate mix van bestuur, organisatie en toezicht van groot belang om te zorgen dat IT aansluit bij de gewenste businessprestaties. Strategie gaat over de doelstellingen van de organisatie (missie en visie) en over de manier waarop de organisatie deze tracht te bereiken (strategie, beleid). Tevens omvat strategie zowel het vaststellen van de doelen als het aangeven van de wegen waarlangs en de voornaamste middelen waarmee de organisatie deze doelen zal proberen te realiseren, rekening houdend met de normen en principes van de organisatie. Dit is ook wel samengevat met de term Governance. De samenhang tussen sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen is bij governance van wezenlijk belang. Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor de realisatie van de doelstellingen met als functie om de organisatie beter te laten presteren. Het betekent dat op regelmatige basis getoetst wordt op met name de concurrentiële en financiële prestaties van de organisatie. De operationalisering van prestatiemeting en –weging op organisatie niveau wordt Portfoliomanagement genoemd. De grootste problemen die zich voordoen bij de introductie van portfoliomanagent voor een ICT afdeling is het ontbreken van inzicht in de huidige IT-portfeuille en de bestuurbaarheid ervan vanwege het ontbreken van meetbare instrumenten. Meetbare instrumenten zijn bijvoorbeeld de bepaling en de weging van de kosten, de baten en de risico’s van IT projecten, gerelateerd aan de businessdoelen. Hieruit kunnen kengetallen opgesteld worden om projecten onderling te kunnen vergelijken. Voor portfoliomanagement is het meten van zowel kosten en baten op reguliere basis en hieruit consequenties trekken en aanvaarden een cruciaal gegeven. Kenmerkend bij een portfoliobenadering is een totaalbenadering voor de portefeuille van activiteiten. IT-portfoliomanagement,IT-investmentmanagement, IT-performancemanagement en IT due diligence omvatten deze totaalbenadering. Daarnaast wil men weten of de portfolio niet uit balans is wat technologie , distributie, eigen strategie(aligment) en markten betreft. Een integrale aanpak van IT leidt tot de meest wenselijke situatie waarin een optimale waardebepaling, waardelevering en waardebeheer mogelijk is. Uit de interviews bij Philip Morris Holland blijkt dat de doelen en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd, omschreven en vastgelegd zijn. Het algemeen management bepaalt op basis van een kosten/ baten analyse van de business needs, de prioriteitstelling van de projecten. Tevens is naar voren gekomen dat financiële technieken worden toegepast om de kosten in kaart te brengen, de baten en de strategische doelstellingen worden veelal nog subjectief in kaart gebracht. Om portfoliomanagement te verduidelijken zijn een aantal casussen uitgewerkt welke waren onderverdeeld in een tweetal domeinen : Organisatie en ICT. Voor elk domein zijn er vragen opgesteld welke kwantificeerbaar gemaakt zijn. Deze twee domeinen zijn grafisch tegen elkaar uitgezet waaruit bleek dat het belang voor de organisatie , dus waarde toevoegend, niet evenredig hoeft te zijn met het belang in de ICT. Daarnaast zijn er enige vraagtekens geplaatst bij de keuze van ICT als domein, dit doordat ICT veelal vanuit de business beschouwd wordt als een ondersteunende dienst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1874
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWWimSuijkerbuijk29-10-08.pdf822.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.