Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2155
Title: Zelfsturing gaat niet vanzelf. Bevordering van Zelfsturing met betrekking tot de Stage bij Studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs
Authors: Bolks, Tonnis
Keywords: Onderwijswetenschappen
Zelfsturing
Stage
Issue Date: 29-Sep-2009
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Samenvatting Achtergrond Zelfsturend leren is, zeker in relatie tot levenslang leren van werknemers, een belangrijk vraagstuk voor het onderwijs. Zelfsturing veronderstelt dat studenten en docenten hun houding ten opzichte van het leren veranderen. Studenten moeten in plaats van het consumeren van informatie zelf actief hun eigen leren kunnen sturen en docenten moeten bereid zijn om hun onderwijsstijl daaraan aan te passen. Dit alles vereist een behoorlijk complexe onderwijsinnovatie. Doel Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor de implementatie van zelfsturing in het curriculum van de PABO van de Educatieve Academie van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Om dat doel te bereiken stonden de volgende vragen in het onderzoek centraal: - In welke mate passen studenten zelfsturing toe? - Verschillen studenten in hun zelfsturing? - Welke sturingsactiviteiten voeren lerarenopleiders uit? - Wat zijn de opvattingen van de lerarenopleiders met betrekking tot zelfsturing van hun studenten? Methode Eerstejaars studenten en lerarenopleiders van de genoemde PABO namen aan het onderzoek deel. Het onderzoek concentreerde zich op sturingsactiviteiten met betrekking tot de stage, aangezien dit studieonderdeel een hoog zelfsturinggehalte heeft. Het onderzoek bestond uit drie onderzoekactiviteiten. Ten eerste vulden 81 studenten een vragenlijst in, waarmee in kaart werd gebracht in welke mate studenten activiteiten uitvoeren die kenmerkend zijn voor zelfsturend leren. Ten tweede vonden er observaties van 10 individuele studieloopbaangesprekken tussen lerarenopleiders en studenten plaats om waar te nemen hoe lerarenopleiders bij hun studenten zelfsturing bevorderen. Ten derde zijn er drie focusgroep-interviews met in totaal 14 lerarenopleiders gehouden om hen te bevragen over hun opvattingen en de activiteiten die zij uitvoeren om zelfsturing bij hun studenten te bevorderen. Er zijn voor dit onderzoek drie meetinstrumenten ontwikkeld: een vragenlijst voor studenten, een observatie-instrument voor de studieloopbaangesprekken en een interviewschema voor de focusgroepen. Bij het ontwikkelen ervan zijn eerder beproefde instrumenten als basis gebruikt. 4 Resultaten en conclusies Studenten gaan bij de sturingsactiviteiten oriĆ«nteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren en reflecteren grotendeels zelfsturend te werk; bij de sturingsactiviteiten bijstellen en evalueren is sprake van gedeelde sturing, waarbij zowel de student als de lerarenopleider het leerproces stuurt. Vrouwelijke studenten laten in geringe mate meer zelfsturing zien. Er is geen samenhang vastgesteld tussen vooropleiding en zelfsturing, de samenhang tussen motivatie en de sturingsactiviteiten is erg gering. Uit de gehouden observaties bleek dat lerarenopleiders tijdens studieloopbaangesprekken onderling verschillen in hun sturingsactiviteiten; over het algemeen is er sprake van gedeelde sturing. Uit de focusgroepen bleek dat lerarenopleiders spanning ervaren tussen idealen en de weerbarstige werkelijkheid met betrekking tot verschillende aspecten van zelfsturing. Op grond van de vragenlijstgegevens kan worden geconcludeerd dat studenten voor een groot deel zelfsturend leren; uit de observatiegegevens en de interviews komt deze conclusie niet naar voren. In dit onderzoek is vooral de huidige situatie op het terrein van zelfsturing in kaart gebracht. Aanbevolen wordt om empirisch vervolgonderzoek te verrichten om vast te stellen welke interventies mogelijk effectief zijn en vervolgens deze interventies in de opleiding te implementeren en de effecten hiervan op het gedrag van studenten en lerarenopleiders in kaart te brengen.
Description: Bolks, T. (2009). Zelfsturing gaat niet vanzelf. Bevordering van Zelfsturing met betrekking tot de Stage bij Studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs. September, 29, 2009, Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2155
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTBolks-29092009.pdf443.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.