Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2357
Title: Welzijn in het werk op de weegschaal. Onderzoek naar de mogelijke invullingen van het concept "werkbaarheidsgraad" en de haalbaarheid van een monitorsysteem voor Vlaanderen.
Authors: Van Ruysseveldt, Joris
De Witte, Hans
Janssens, Frank
Keywords: kwaliteit van de arbeid
werkbaarheid
monitor
werkstress
Issue Date: 2002
Publisher: Hoger Instituut voor de Arbeid
Citation: HIVA onderzoeksrapport - sector Arbeid en organisatie
Abstract: In het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma 2001 is aan het HIVA, in samenwerking met het Departement Psychologie van de K.U.Leuven en STV/ SERV, de opdracht gegeven een expertenrapport te maken rond de haalbaarheid van een Vlaams monitoringsysteem voor de werkbaarheidsgraad. In het experten-rapport moesten de volgende vragen behandeld worden:  Welke instituten verzamelen op dit ogenblik in België/Vlaanderen systema-tisch en op voldoende grote schaal gegevens met betrekking tot (aspecten van) het welzijn in het werk? Welk meetinstrumentarium wordt in het lopend onderzoek gehanteerd? Welke zijn de methodologische en psychometrische kenmerken van het gebruikte meetinstrumentarium? Welke databestanden zijn door deze instituten opgebouwd? Hoe zijn deze databestanden georgani-seerd? Zijn de gegevens in deze databanken toegankelijk voor derden en onder welke voorwaarden? Op grond van deze en andere vragen is een door-gedreven inventarisatie van de in België/Vlaanderen lopende initiatieven te maken.  In welke mate kan vertrekkende vanuit de bestaande databanken en meet-instrumenten gekomen worden tot een eenduidig, valide en betrouwbaar monitoringsysteem voor Vlaanderen, zowel intersectoraal als sectoraal? Welke haalbaarheids en zorgvuldigheidscriteria dienen daarbij gehanteerd te wor¬den?  Aan welke kenmerken moet een monitoringsysteem met betrekking tot de werkbaarheidsgraad voldoen, wil het een gedegen basis vormen voor het for-muleren van kwantitatieve doelstellingen en benchmarks voor de verbetering van de kwaliteit van de arbeid? In het voorliggende rapport worden deze vragen stapsgewijs beantwoord. In hoofdstuk 2 wordt het concept werkbaarheid nader toegelicht en worden de beleidsachtergronden bij de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van de ar-beid/werkbaarheid belicht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2357
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
expertenrapport Vlaamse werkbaarheidsmonitor.pdfmian text600.14 kBAdobe PDFView/Open
samenvatting .pdfsamenvatting voor de minister109.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons