Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2384
Title: Het uitbesteden vanonderhoudswerk; de invloed van het uitbesteden van onderhoudswerk op de organisatie van het werk
Authors: Glas, P
Keywords: uitbesteding
onderhoudswerk
Issue Date: 27-Apr-2009
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is een inventarisatie gemaakt naar de invloed die het uitbesteden van onderhoudswerk heeft op de verdeling van werk in een organisatie in het bijzonder op de verdeling van werkzaamheden in de onderhouds-en productie-afdeling. De aanleiding voor het onderzoek is de tendens, die in de afgelopen 20 jaar binnen organisaties is ontstaan om steeds meer werk dat niet tot de kernactiviteiten behoort, uit te besteden. Dit geldt ook voor de onderhoudsactiviteiten. Onderhoud aan productiemiddelen behoort weliswaar niet tot de kernactiviteiten van een organisatie, maar het goed uitvoeren van onderhoud is wel een belangrijke voorwaarde voor het efficiënt functioneren van de productie binnen het primaire proces. De vraagstelling is gericht op het onderzoeken van de relatie tussen het uitbesteden van onderhoudswerk en de organisatie van het werk in de onderhouds-en productie-afdeling. Bij bestudering van de literatuur bleek dat er vrij veel onderzoek is verricht naar de wijze waarop de beslissing om onderhoudswerkzaamheden uit te besteden tot stand komt. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van die beslissing voor de organisatie van het werk. Uitbesteding wordt meestal gezien als een mogelijkheid tot kostenbesparing. Bovendien geldt dat in organisaties ook mogelijkheden worden gezocht om niet-kernactiviteiten, die relatief veel managementaandacht opeisen, uit te besteden. Eén van deze activiteiten is het onderhoud aan productiemiddelen. In dit rapport zijn de taken in het onderhoud in kaart gebracht. Daarna zijn de mogelijke keuzen in vormen van uitbesteding beschreven. De vijf mogelijke vormen zijn: inhuren van personeel, uitbesteden op specificatie, uitbesteden van de organisatie van het onderhoud, verzelfstandigen van de onderhoudsafdeling en operational lease van productiemiddelen. Het onderhoud aan productiemiddelen is meestal ondergebracht in een apart organisatiedeel, de onderhoudsafdeling. Er is echter ook een tendens ontstaan, waarin een deel van het preventief onderhoud ondergebracht wordt bij de productiemedewerkers (Total Productive Maintenance, TPM). In veel literatuur wordt beargumenteerd, dat dit een zeer efficiënte werkwijze is. De relatie tussen het uitbesteden van onderhoud en deze praktijk is tot nu toe echter niet of slechts zijdelings beschreven. Aanvullend op het literatuuronderzoek is een praktijkonderzoek verricht. Teneinde de actuele situatie in organisaties in kaart te brengen is gekozen voor een meervoudige case-study. Er zijn vier organisaties onderzocht. Het streven was om vier organisaties te vinden met verschillende karakteristieken van TPM die bovendien verschilden in de relatieve omvang van uitbesteding van de onderhoudswerkzaamheden. Dit om een breed inzicht in verschillende situaties te bewerkstelligen. Uit de interviews bleek dat het percentage van de uitbestede onderhoudswerkzaamheden, ten opzichte van de totale onderhoudsinspanning, slechts op hoofdlijnen bekend was. Dit varieerde van ongeveer 10% (Ned-Car) tot rond 60% (Corus). Bij slechts één van de vier organisaties werd beoogd dit percentage in de nabije toekomst te verhogen. Alleen bij Electrabel werd verwacht, dat het percentage uitbesteding in de toekomst zou toenemen. Dit in tegenstelling tot de tendens in de literatuur, waarin een grote toename van de uitbestedingspraktijk wordt voorzien.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2384
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWPGlas09.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.