Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2453
Title: Het Effect van reflectieve Dialogen op het Zelfsturend Vermogen van Chronisch Zieke VMBO-Leerlingen
Authors: Hoek, Jeroen
Keywords: Onderwijswetenschappen
zelfsturend vermogen
zelfsturende vaardigheden
reflectieve dialoog
Issue Date: 2-Jun-2010
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Slechts 30% van de leerlingen in het speciaal onderwijs heeft verantwoordelijkheid voor de organisatie van het eigen leerproces terwijl dit wel gewenst is (Inspectie van het Onderwijs, 2008). Door leerlingen een verantwoordelijke en actieve rol in het eigen leerproces te laten spelen, worden zelfsturende vaardigheden ontwikkeld. Maar wanneer de verantwoordelijkheid voor het leren meer bij de leerling wordt gelegd, moeten ze worden geholpen bij de ontwikkeling van zelfsturende vaardigheden (Fisher, King & Tague, 2001). Een veelbelovende manier om dit te doen is het voeren van een reflectieve dialoog, waarbij het proces van reflectie op interpretaties of aannamen bestaat uit vijf fasen. De laatste fase het startpunt is van een nieuwe leercyclus: (1) Handelen, (2) Terugblikken, (3) Bewustwording, (4) Alternatieven ontwikkelen en (5) Uitproberen (Korthagen, 2000). Met deze cyclus van reflectie leren en ontwikkelen leerlingen zelfsturende vaardigheden (Zimmerman, 2002), waardoor steeds een hoger niveau van zelfsturing beheerst wordt (Simons, 1995). In dit onderzoek wordt het niveau van zelfsturing van de leerling gemeten naar drie niveaus van zelfsturing zoals door Simons (1995) geformuleerd: (1) Zelfstandig werken, (2) Zelfstandig samenwerken en (3) Zelfstandig leren. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat het effect is van reflectieve dialogen op het zelfsturend vermogen van VMBOleerlingen met een langdurige ziekte. Twaalf chronisch zieke VMBO-leerlingen participeerden in dit onderzoek. Alle deelnemers volgen VMBO-onderwijs in de brugklas van een school voor speciaal onderwijs. Gedurende een periode van drie maanden hielden de leerlingen iedere vier weken een individueel voortgangsgesprek met hun mentor op basis van een protocol waarin de stappen geformuleerd zijn waarnaar de dialoog gevoerd wordt. Alle gesprekken zijn opgenomen, uitgeschreven en gecodeerd door twee onafhankelijke beoordelaars volgens een codeerschema. Op basis van de gecodeerde transcripten is de kwaliteit van de getoonde zelfsturende vaardigheden geanalyseerd en zijn uitspraken per zelfsturende vaardigheid verzameld. Alle leerlingen hebben tijdens de reflectieve dialogen zelfsturende vaardigheden benoemd, te weten: (a) het zelfstandig benoemen van de voortgang ten opzichte van de leerroute, (b) het zelfstandig benoemen van goede en zwakke resultaten, (c) het zelfstandig benoemen van het gebruik van de leerroute en (d) het zelfstandig benoemen van een strategie voor het verbeteren van vorderingen en prestaties. Bij vier leerlingen veranderen de getoonde zelfsturende vaardigheden gedurende de reflectieve dialogen nauwelijks. De andere leerlingen zijn er wel bij gebaat en hebben meer sturing en begeleiding nodig om de zelfsturende vermogens verder te ontwikkelen.
Description: Hoek, J. (2010). Het Effect van reflectieve Dialogen op het Zelfsturend Vermogen van Chronisch Zieke VMBO-Leerlingen. Juni, 2, 2010, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2453
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWHoek-02062010.pdf84.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.