Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/269
Title: Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen
Authors: De Vries, Fred
Nadolski, Rob
Keywords: Elektronische Leeromgeving
Open Source
Issue Date: 23-Nov-2004
Series/Report no.: 4018;DEL 2528
Abstract: Het meest genoemde kenmerk van Open Source Software (OSS) is dat deze gratis gebruikt en aangepast mag worden. Belangrijker is dat het gebruik van OSS bij elektronische leeromgevingen (ELO's) onderwijsorganisaties (universiteiten, hogescholen) in staat stelt om een innovatief, maar ook een eigenstandig onderwijsmodel als unique selling point te (blijven) hanteren. Voor steeds meer onderwijsorganisaties geldt de ELO als een bedrijfskritische applicatie. Het is dus belangrijk dat de 'Roadmap' van zo'n ELO kan worden beïnvloed tegen zo gering mogelijke en beheersbare kosten. Een OSS-ELO is beter geschikt voor een innovatief, eigenstandig onderwijsmodel, omdat een OSS-ELO flexibeler en kneedbaarder is dan een commerciëel aangeboden ELO, een zogenaamde Closed Source Software-ELO (CSS-ELO). De Roadmap van een OSS-ELO is beter te beïnvloeden en (mede) te bepalen dan die van een CSS-ELO. Door een vendor-lockin kan een CSS-ELO zelfs de molensteen om de nek van een onderwijsorganisatie worden. Met een ELO die modulair is opgebouwd en met gebruik van OSS kunnen onderwijsorganisaties via een samenwerkingsverband de kosten voor gemeenschappelijke modules onderling verdelen. Bovendien kan elke onderwijsorganisatie een eigen herkenbare ELO hebben via specifieke modu-les of door Maatwerk op gemeenschappelijke modules. Uitwisselbaarheid wordt gerealiseerd door afspraken te maken over de manier waarop modules met elkaar communiceren en uitwisselbaar zijn. Een onderwijsorganisatie kan geld en/of personeel leveren voor zo'n samenwerkingsverband. Het uiteindelijke doel is het kunnen samenstellen en onderhouden van complexe ELO’s op basis van uitwisselbare modules die via open leertechnologie-standaarden worden samengevoegd. Zo’n samenwerkingsverband heeft als extra voordeel dat kennisdeling en -ontwikkeling over ELO’s plaatsvindt. Zo zal elke samenwerkingspartner die ontwikkelcapaciteit beschikbaar stelt, ook ont-wikkelexpertise opdoen. Dit rapport beschrijft de fasering en de kritische factoren voor een succesvolle aanpak in OSS-ELO beleid en –ontwikkeling door in te gaan op de valkuilen en benodigde expertise van deze aanpak. Het rapport bevat tevens enkele praktische instrumenten die deze aanpak ondersteunen. Voor succesvol OSS-ELO gebruik en een succesvolle OSS-ELO ontwikkeling is een goede sa-menwerking essentiëel. Inpassen in bestaande netwerken van samenwerkingsverbanden die al over een gemeenschappelijke agenda beschikken, zoals bijvoorbeeld de Digitale Universiteit (DU), valt te prefereren boven het inrichten van nieuwe samenwerkingsverbanden. Alhoewel er in Nederland pas vrij recent aandacht is ontstaan voor OSS lijkt de filosofie achter deze aanpak uitstekend te passen binnen die van de academische traditie. Het resultaat van afzonderlij-ke inspanningen komt ten nutte van de gehele gemeenschap. De verwachting is dat OSS en OSS-ELO een snelle groei ondergaan (Van Geloven, et al., 2004). Door veelvuldiger en gevarieerder gebruik van OSS-ELO zal kennis en ervaring worden opgedaan, die met voortgaande technologi-sche ontwikkelingen op dit gebied na verloop van tijd tot een bijstelling van dit rapport zal nopen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/269
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4018DEL2528 Open Source toepassen in modulaire ELOs 231104.pdfComplete versie inclusief bijlagen1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.