Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2849
Title: Persoonlijke Evaluatie voor Bedrijfsopleidingen: Effecten op tevredenheid, Gepercipieerde leerpresentaties, Gedragsveranderingen en Resultaten voor de Organisatie
Authors: Quekel, Merel
Keywords: volwasseneducatie
participatief ontwerp
evaluatiemethode
onderwijswetenschappen
Issue Date: 13-Oct-2010
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In de huidige tijd van economische teruggang staat het effect van bedrijfsopleidingen onder grote kritische belangstelling. De behoefte aan meer inzicht of de kennis is opgedaan, kan worden toegepast en welke resultaten er zijn voor de organisatie, vraagt om een verbetering van de evaluatiemethode (Rossi et al., 1999; Van Hees, 2009). Ten eerste moet de inhoud en formulering van de evaluatievragen verbeterd worden. Ten tweede is het belangrijk om deelnemers meer te betrekken bij de evaluatiemethode. Voor het eerste verbeterpunt, de optimalisatie van de inhoud, zijn de theorieën van Kirkpatrick (1959; 2006) en Baartman (2008) gecombineerd. Op alle vier de evaluatieniveaus van Kirkpatrick werden evaluatievragen geformuleerd; namelijk tevredenheid, gepercipieerde leerresultaten, gedragsverandering en de resultaten op het organisatieniveau. Hierbij is telkens een koppeling gemaakt met de kwaliteitscriteria van Baartman. Zodat op elk niveau inhoudelijk de juiste vragen gesteld werden die ook daadwerkelijk ingingen op de kwaliteit van de opleiding. Het tweede verbeterpunt eist dat deelnemers betrokken worden bij de opzet en ontwikkeling van de methode. Daarbij is gebruik gemaakt van eerder effectief gebleken participatieve ontwerptheorieën (Bolhuis, 1995; Kensing & Blomberg, 1998; Manking et al., 1997; Revans, 1982; Simons, 1999; Reigeluth, 1999). Dit participatief ontwerp is vertaald van de ontwerpfase naar de evaluatiefase. De deelnemers werden gevraagd zelf vooraf hun verwachtingen, leerdoelen en succesfactoren te benoemen en daarover aan het einde van de opleiding hun oordeel te geven. Het doel van dit onderzoek was te achterhalen in hoeverre een persoonlijke evaluatie een verbetering is ten opzichte van een algemene evaluatie. Daarbij werd gekeken naar de gepercipieerde resultaten op alle vier niveaus van Kirkpatrick. Ook het oordeel van zowel deelnemers als docenten werd daarbij geïnventariseerd. De verwachting was dat door de deelnemers te laten participeren in het ontwerp van de evaluatiemethodiek, de tevredenheid en de gepercipieerde resultaten zouden verbeteren. Voor dit onderzoek zijn 144 personen gevraagd deel te nemen in totaal negen opleidingen. In de vijf experimentele groepen kregen 72 personen een opleiding met persoonlijke evaluatie. In de vier controle groepen kregen 72 personen een algemene evaluatie. De evaluatie vond plaats op twee momenten. De deelnemers werden direct na afloop van de opleiding en na 3-4 weken gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.Het eerste evaluatiedeel bestond uit een papieren evaluatieformulier. Daarbij werd een aantal algemene en opleidingsspecifieke vragen gesteld over het niveau van tevredenheid en de mate waarin ze de beoogde kennis en vaardigheden geleerd hadden. Het tweede evaluatiedeel ging in op de gedragsveranderingen en resultaten voor de organisatie, plus de algehele tevredenheid. De persoonlijke evaluatie werd aangevuld met een intakeformulier voorafgaand aan de opleiding. De geïnventariseerde verwachtingen, leerdoelen en succesfactoren werden verwerkt in het eerste evaluatieformulier. Hierdoor konden deelnemers direct terugblikken op de eigen verwachtingen en leerdoelen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat voor de belangrijkste items uit het eerste evaluatiedeel een significant verschil bestaat tussen het oordeel van de controle- versus de experimentele groep. De persoonlijke terugblik, maar ook de vragen over docenten en inhoud bleken door de experimentele groep beter beoordeeld te zijn. De specifieke vragen voor de twee verschillende opleidingen bleken geen significant verschil te maken. Het tweede evaluatiedeel, het niveau van gedragsverandering, resultaten voor de organisatie en algehele tevredenheid, gaf geen significant verschil weer. Het oordeel van de deelnemers liet geen significant verschil zien. De analyse van de kwalitatieve informatie gaf wel een positief oordeel over de docenten. Conclusie van dit onderzoek is dat de verwachte verbetering van de persoonlijke evaluatiemethode voor een deel is uitgekomen. De kern van het onderzoek ging in op het betrekken van de deelnemers bij de evaluatiemethode. Dit onderzoek laat zien dat het persoonlijk betrekken bij de evaluatie een verbetering is op een aantal evaluatieonderdelen. Deze onderdelen bevatten vragen over de docent, de inhoud van de opleiding en een terugblik op de verwachtingen en leerdoelen van de specifieke deelnemer. Deze verbeterde evaluatiemethode kan dan ook direct geïmplementeerd worden in de praktijk van volwasseneneducatie. Het tweede evaluatiedeel, meer inzicht krijgen in de resultaten van gedragsveranderingen en voor de organisatie, zijn echter niet bewezen. Wel leverde deze werkwijze een grote hoeveelheid aan kwalitatieve informatie op over de beoordeling van de effectiviteit met bijbehorende voorbeelden. Deze output is direct bruikbaar voor de onderwijscoördinator en docenten om waar nodig te zorgen voor een gepast vervolg. Dat zorgt voor een doorlopende aandacht voor het leerproces zodat het niet bij een opleiding van één of enkele dagen blijft, maar de verankering van het geleerde verder vorm krijgt.
Description: Quekel, M. (2010). Persoonlijke Evaluatie voor Bedrijfsopleidingen: Effecten op tevredenheid, Gepercipieerde leerpresentaties, Gedragsveranderingen en Resultaten voor de Organisatie. Oktober, 13, 2010, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2849
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMQuekel-13102010.pdf290.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.