Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3062
Title: Het rendement van combinaties van leren en werken - een review studie
Authors: Nelen, Annemarie
Poortman, Cindy
De Grip, Andries
Nieuwenhuis, Loek
Kirschner, Paul A.
Keywords: Learning
Working
Lifelong Learning
Review study
Effect study
Issue Date: 14-Dec-2010
Abstract: Voortdurend veranderende omstandigheden in het werk vragen er om dat werknemers continu blijven leren. Voor het handhaven en verbeteren van het Europese concurrentievermogen zijn investeringen in de opleiding van de beroepsbevolking daarom essentieel: dit leidt tot ‘human capital’ in de vorm van competenties die kunnen worden ingezet voor productieve arbeid. Het ‘leven lang leren’ levert zo een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiekracht en de economische groei van landen. Overheden in Europa proberen daarom het (werkplek)leren zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin te bevorderen door invloed uit te oefenen op het (beroeps)onderwijs en de postinitiële training van werkenden. Als werken en leren al tijdens de initiële beroepsopleiding gecombineerd worden, zou dit de combinatie van leren en werken in de verdere loopbaan ook moeten bevorderen. Werkplekleren speelt mede daarom een belangrijke rol in het beroepsonderwijs. De vraag is echter of de werkplek als zodanig een effectieve of efficiënte leeromgeving is, en welke effecten voor welke belanghebbenden er optreden. Bovendien speelt de inrichting van het beroepsonderwijs een rol voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt: in OECD landen zijn verschillende arbeidsmarktstelsels van toepassing, wat de vraag oproept in hoeverre de effecten van leren en werken in deze stelsels verschillen. Voor deze review studie is daarom de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is er bekend over de effecten van verschillende vormen van het combineren van leren en werken op het niveau van middelbaar vakmanschap voor studenten/werknemers en werkgevers, en in hoeverre verschilt dit tussen de internationale stelsels voor middelbaar vakmanschap?
Description: Nelen, A., Poortman, C., Nieuwenhuis, L., De Grip, A., & Kirschner, P. A. (2010). Het rendement van combinaties van leren en werken: een review studie. Den Haag, Nederland: NWO-PROO.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3062
Appears in Collections:4. LC: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Het rendement van combinaties van leren en werken – Een review studie.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons