Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3149
Title: Ondersteuning van gezamenlijk probleemoplossen door gefaseerd construeren van domeinspecifieke representaties [Supporting collaborative problem-solving through constructing phase-related domain-specific representations]
Authors: Slof, Bert
Erkens, Gijsbert
Kirschner, Paul A.
Keywords: Problem solving
External representations
Issue Date: Jun-2010
Publisher: VOR
Citation: Proceedings van de 37e Onderwijs Research Dagen 2010
Abstract: In deze studie werd onderzocht of het gefaseerd construeren van domeinspecifieke representaties middels visualisatie tools het gezamenlijk oplossen van een complex bedrijfseconomisch probleem kan ondersteunen. De ondersteuning structureerde de probleemoplossingtaak in drie deeltaken, namelijk (1) vaststellen van belangrijke concepten en het relateren hiervan aan het probleem, (2) formuleren van meerdere oplossingen voor het gestelde probleem en (3) komen tot een definitieve oplossing voor het probleem. Daarnaast stelden de aangeboden visualisatie tools de leerlingen in staat om domeinspecifieke representaties (i.e., conceptueel, causaal of mathematisch) te construeren welke ieder geschikt waren voor het uitvoeren van een specifieke deeltaak. Alle leerling-groepen in de vier experimentele condities voerden de opeenvolgende deeltaken uit, maar verschilden in de visualisatie tools die zij dienden te gebruiken. In de drie mismatch condities ontvingen de leerlingen één van de visualisatie tools voor alle deeltaken en werden dus alleen ondersteund in het uitvoeren van een specifieke deeltaak. In de match conditie ontvingen de leerlingen alle visualisatie tools op een gefaseerde wijze; voor iedere deeltaak konden zij een domeinspecifieke representatie construeren. De resultaten tonen aan dat leerlingen in de match conditie inderdaad meer deeltaakcongruente representaties construeerden en een meer uitgebreide discussie over het domain hadden dan leerlingen uit de mismatch condities. Als gevolg presteerden de leerlingen uit match conditie beter op de probleemoplossingtaak. Ongeveer gelijke resultaten werden echter gevonden voor leerlingen die causale representaties konden construeren gedurende alle deeltaken.
Description: Slof, B., Erkens, G., Kirschner, P. A. (2010, June). Ondersteuning van gezamenlijk probleemoplossen door gefaseerd construeren van domeinspecifieke representaties [Supporting collaborative problem-solving through constructing phase-related domain-specific representations]. Proceedings van de 37e Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3149
Appears in Collections:1. LC: Publications and PreprintsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.