Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3307
Title: Invloed van Toetsonzekerheid op Motivatie en Self-efficacy: Een onderzoek naar de invloed van toetsonzekerheid mbt de verplichte reken- en taaltoets op de motivatie en self-efficacy van propedeuse Pabo-studenten
Authors: Maas, Marco
Keywords: Onderwijswetenschappen
Toetsonzekerheid
Pabo-studenten
Issue Date: 15-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Alle eerstejaars studenten van Pabo’s in Nederland worden getoetst op hun vaardigheid met betrekking tot rekenen en taal. Deze toetsen worden afgenomen in de eerste maanden van de studie. Studenten die aan het eind van het eerste jaar dan deze toetsen nog niet behaald hebben, worden niet toegelaten tot het tweede jaar. Met het maken van de verplichte toetsen ontstaat een bepaalde mate van toetsonzekerheid. Bij aanvang van de studie heeft elke student een bepaalde mate van motivatie, waarbij per student het type motivatie zal variëren. Daarnaast heeft elke student een beeld in hoeverre hij in staat denkt te zijn om te kunnen voldoen aan de eisen die de opleiding aan hem/haar stelt: de self-efficacy van de studenten. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of ontstane (on)zekerheid ten gevolge van de toetsresultaten gevolgen heeft voor de type en mate van motivatie en de self-efficacy van de student. Aan het onderzoek namen 80 studenten deel. Hen werd een vragenlijst voorgelegd die betrekking had op hun motivatie en self-efficacy. Daarbij is steeds onderscheid gemaakt tussen motivatie en selfefficacy betreffende de vakken rekenen, taal en de studie in het algemeen. De vragenlijst is drie keer afgenomen. Voor de eerste toetsen, na de eerste toetsen en na de tweede toetsen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat studenten die nog toetsonzekerheid hebben omdat één of beide toetsen nog niet behaald zijn, significant extrinsieker gemotiveerd zijn voor de betreffende vakken dan de groep zonder toetsonzekerheid. Bij rekenen zorgt het behalen van de toets voor een hogere score op self-efficacy. Bij taal is er voor de taakwaardering een significant verschil tussen de groep mét en zonder toetsonzekerheid, waarbij de groep zonder toetsonzekerheid negatiever scoort. Betreffende de studie in het algemeen lijkt de toetsonzekerheid echter nog geen gevolgen te hebben. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de eerste 10 weken van de studie van de student. Het is daarom belangrijk om middels een vervolg onderzoek deze studenten te volgen en te kijken of er eventuele effecten op langere termijn zijn. Wat betreft gevolgen van toetsonzekerheid op de motivatie en self-efficacy voor de studie in het algemeen lijken deze beperkt te zijn. Positief hieraan is dat deze verplichte toetsen vooralsnog geen negatieve invloed lijken te hebben op de studie in het algemeen.
Description: Maas, M. (2011). Invloed van toetsonzekerheid op motivatie en self-efficacy: Een onderzoek naar de invloed van toetsonzekerheid mbt de verplichte reken- en taaltoets op de motivatie en self-efficacy van propedeuse Pabo-studenten. Maart, 15, 2011, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/3307
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMMaas-15032011.pdf193.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons