Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3462
Title: ICT-integratie van pICTos in het Vlaamse Basisonderwijs: een Cross-Case Analyse
Authors: Declercq, Lieselot
Keywords: Onderwijswetenschappen
ICT-beleid
ICT-integratie
pICTos,
ICT-curriculum
ICT-activiteiten
Issue Date: 19-Jul-2011
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond. Sinds 2007 zijn in Vlaanderen ICT-eindtermen voor het basisonderwijs ingevoerd. Voorheen bestonden er enkel informele richtlijnen over ICT (Tondeur, van Braak & Valcke, 2006). De Vlaamse overheid stimuleert scholen een ICT-beleid op maat te ontwikkelen om ICT-integratie aan te moedigen (Vandenbroucke, 2007). Om ICT te ondersteunen werd pICTos ontwikkeld. pICTos is de enige Vlaamse online ICT-beleidstool voor de basisschool met als primair doel een leidraad te geven om met het hele team een schooleigen ICT-werking in kaart te brengen en dusdanig ICT te integreren op school. Als secundair doel maakt het hele schoolteam ook kennis met de ICT-eindtermen. Cohen en Hill (2001, zoals beschreven in Kozma, 2008) geven aan dat er bij de beleidsimplementatie nog een te grote kloof is tussen het beleid en de praktijk. Recente studies geven aan dat er een tekort aan onderzoek is om inzicht bij te brengen over de verhouding tussen de representaties van het curriculum en het proces van het ICT-beleid (Vanderlinde, van Braak & Tondeur, 2010). Doel. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop pICTos een bijdrage levert aan de implementatie van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk (microniveau). Hieruit volgt de vraagstelling: “In welke mate en in welke wijze levert pICTos een bijdrage aan de implementatie van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk (microniveau)?”. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De opzet van het onderzoek bestaat uit een meervoudige casestudie van drie scholen die twee tot drie jaar geleden gestart zijn met het ICT-beleidsplanningsproces via een vraaggestuurde pICTos-nascholing. In elke school worden de directie, ICT-coördinator, twee ICT-minded leraren en een niet ICT-minded leraar bevraagd via semi-gestructureerde face-to-face interviews. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een documentanalyse van beleidsdocumenten. Meetinstrumenten. De vijf inhoudelijke fasen van pICTos en de acht onderwijskundige uitgangspunten beschreven in de handleiding van pICTos zijn de richtlijnen in de interviews betreffende het ICT-beleidproces via pICTos. De bedoelde ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van pICTos online (vanuit de documentanalyse) zijn het uitgangspunt voor de vragenlijst voor leraren. De ICT-activiteiten worden door de onderzoeker opgedeeld in technische vaardigheden, leerprocesgerichte vaardigheden en sociaal-ethische en attitudinale vaardigheden (Tondeur et al., 2006). De mate van implementatie wordt gemeten op basis van de ICT-frequentie met de Class Use of Computer Scale (van Braak, Tondeur & Valcke, 2004), integratie wordt gemeten volgens de ICT-eindtermen en de condities aangegeven in pICTos. Er wordt gebruik gemaakt van een verticale (within-case) analyse van elke school en een horizontale (cross-case) analyse die de data van de drie scholen vergelijkt. De analyse gebeurt met een descriptief-interpretatief codeerschema. Resultaten. Per school is een descriptief-interpretatieve manteltekst opgesteld (verticale analyse). De resultaten uit de verticale analyse leveren via een cross-case analyse de data voor de comparatieve tekst (horizontale analyse) om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Conclusie. pICTos ondersteunt de schoolteams in de drie scholen in het ICT-beleidsplanningsproces door hen een vaste structuur van 5 fasen aan te bieden. De uitvoering van fase 2,3 en 4 met betrekking tot de beschrijving van de ICT-activiteiten en de koppeling van de ICT-eindtermen is niet zoals bedoeld met pICTos verlopen tijdens de nascholing. De acht onderwijskundige uitgangspunten van pICTos zijn allemaal gerealiseerd met uitzondering van uitgangspunt 5 en 8. De nieuwe ICT-activiteiten (fase 4) vallen vaak terug op de vroegere ICT-activiteiten (fase 2) en de koppeling van de ICT-eindtermen stemt niet steeds overeen met de ICT-activiteiten. In de drie scholen richten de ICT-activiteiten zich hoofdzakelijk op leerprocesgerichte ICT-vaardigheden maar zelden op sociaal-ethische vaardigheden. In geen enkele school worden er hoofdzakelijk dagelijkse ICT-activiteiten geïmplementeerd. In alle scholen komen de geïmplementeerde ICT-activiteiten geïntegreerd aan bod.
Description: Declercq, L. (2011). ICT-integratie van pICTos in het Vlaamse Basisonderwijs: een Cross-Case Analyse. Juli, 19, 2011, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3462
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDeclercq-19072011.pdf961.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.