Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3509
Title: Gedragsintentie van Docenten om gebruik te maken van Weblectures in Relatie tot Teacher Beliefs en Perceived Self-efficacy
Authors: Van der Putten, Joyce
Keywords: onderwijswetenschappen
weblectures
gedragsintentie
perceived self-efficacy
teacher belief
technologische innovatie
Issue Date: 14-Apr-2011
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sinds 2008 zijn weblectures binnen universiteiten en hogescholen in opmars (Egelie & Nieuwenhoven, 2008). Studenten blijken tevreden te zijn met deze technologische ontwikkeling. Genoemde voordelen van weblectures zijn de flexibilisering van onderwijs, herbruikbaarheid van weblectures en het aansluiten bij specifieke studenten. Ondanks de meerwaarde van weblectures blijkt dat docenten gematigd tevreden zijn over de weblectures (Filius & Lam, 2009). Filius en Lam (2009) concluderen in hun onderzoek dat docenten geen initiatiefnemer zijn in de gebruikmaking van weblectures. In dit onderzoek wordt ingezoomd op de gedragsintentie van docenten om weblectures te gaan gebruiken. Twee theoretische kaders zijn richtinggevend in dit onderzoek: Teacher beliefs en perceived self-efficacy worden gezien als voorspeller van gedrag (1) en de waarschijnlijkheid dat mensen gebruik gaan maken van een technologische innovatie kan vergroot worden als rekening gehouden wordt met drie factoren van het 4E-model (Collis & Moonen, 2001): Effectiveness, environment, ease of use (2). Met behulp van dit onderzoek wordt duidelijk of het mogelijk is om de gedragsintentie van docenten ten aanzien van het gebruik van weblectures te verhogen als binnen een workshop expliciet aandacht uitgaat naar de teacher beliefs en perceived self-efficacy van docenten. Tevens wordt duidelijk of er factoren aan te wijzen zijn die bevorderend werken op de gedragsintentie van docenten om gebruik te maken van weblectures. De onderzoeksgroep bestond uit 50 docenten van de Fontys Hogescholen, Sociale Studies te Eindhoven. Er is gekozen voor een pretest-posttest control group design. De experimentele groep heeft de pretest en de posttest ingevuld (survey) en heeft deelgenomen aan de workshop. De controlegroep heeft niet deelgenomen aan de workshop maar wel aan de pretest en de posttest. Het accent in de workshop lag op de teacher beliefs en perceived self-efficacy in relatie tot het 4Emodel (Collis & Moonen, 2001). Om teacher beliefs en perceived self-efficacy te meten is een eigen gevalideerde survey ontwikkeld. De vragen over teacher beliefs zijn afgeleid van het 4E-model (Collis & Moonen, 2001). De vragen over perceived self-efficacy zijn opgesplitst naar de benodigde vaardigheden. Geconcludeerd wordt dat de gedragsintentie van docenten om te starten met weblectures is gestegen na het volgen van de workshop. In dit onderzoek zijn een aantal bevorderende factoren aan te wijzen: De stijging van de gedragsintentie lijkt toegeschreven te kunnen worden aan het dichten van de kenniskloof door in de workshop expliciet aandacht te hebben voor de teacher beliefs. Docenten die op de hoogte zijn van de juiste fase van weblectures binnen de organisatie 5 blijken een hogere mate van gedragsintentie te hebben om te starten met weblectures dan docenten die dit niet weten. Het hebben van vertrouwen in de ICT-organisatie en de beliefs over gebruiksgemak correleren positief met de perceived self-efficacy. Het is in dit onderzoek niet duidelijk geworden of het aandacht hebben voor perceived self-efficacy bevorderend werkt op de gedragsintentie omdat de docenten die meededen aan de workshop al het oordeel hadden dat ze beschikten over de benodigde vaardigheden.
Description: Van der Putten, J. (2011). Gedragsintentie van Docenten om gebruik te maken van Weblectures in Relatie tot Teacher Beliefs en Perceived Self-efficacy. April, 14, 2011, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3509
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJVanderPutten-19042011.pdf233.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.