Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3596
Title: Verband Inschatting laatstejaarsleerlingen Lager Onderwijs van Reken en Taalresultaten en Prestatieverwachting Secundair Onderwijs
Authors: Drieskens, Germaine
Keywords: overall performance expectation
personal assessment of acievement (self-efficacy)
education of parents
onderwijswetenschappen
Issue Date: 23-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Op het einde van het schooljaar staan leerlingen van het laatste jaar van de lagere school op de drempel van het secundair onderwijs. Ze starten met bepaalde verwachtingen over hun algemene prestaties die ze volgend schooljaar zullen leveren. Deze studie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de algemene prestatieverwachtingen van de leerlingen en hun persoonlijke inschatting van hun behaalde reken- en taalresultaten tijdens de lagere school. Daarnaast is onderzocht of het hoogst genoten onderwijs van vader en moeder de algemene prestatieverwachting beïnvloedt. Het onderzoek is opgevat als een experiment. Er wordt gekeken of een interventie onder de vorm van een klassikale discussie over het belang van rekenen en taal in het vervolgonderwijs effect heeft op de algemene prestatieverwachting van de leerlingen voor het secundair onderwijs. Respondenten waren 69 leerlingen van het zesde leerjaar van twee lagere scholen. Eén school leverde de experimentele groep die bestond uit 43 leerlingen, de andere school leverde de controlegroep die bestond uit 26 leerlingen. De respondenten vulden voor de meting van de persoonlijke inschatting van reken- en taal resultaten een aangepaste versie in van de Self-Efficacy Scale (SES) en voor de meting van de algemene prestatieverwachting, een door de onderzoeker ontwikkelde vragenlijst. Resultaten laten zien dat er een sterk lineair verband is tussen de persoonlijke inschatting van de leerlingen van hun reken- en taalresultaten en de hun algemene prestatieverwachting. Van het hoogst gevolgde onderwijs van de ouders toonde enkel een universitaire opleiding van de vader een significant verband met de algemene prestatieverwachting van de leerling. De interventie over het belang van rekenen en taal in het vervolgonderwijs leverde geen significante verschillen op tussen de experimentele groep en de controlegroep die van de interventie onthouden werd. De bevindingen moedigen de lagere scholen aan de nodige aandacht te besteden aan reken- en taalvakken met het oog op schoolse verwachtingen. Een aanbeveling wordt gedaan voor vergelijkbaar onderzoek waarbij meer factoren die van invloed kunnen zijn op de algemene prestatieverwachting van de leerlingen worden meegenomen in de analyse en dit bij meer scholen verspreid over heel Vlaanderen.
Description: Drieskens, G. (2011). Verband Inschatting laatstejaarsleerlingen Lager Onderwijs van Reken en Taalresultaten en Prestatieverwachting Secundair Onderwijs. September, 23, 2011, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3596
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDrieskens-23092011.pdf306.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.