Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3968
Title: De relevantie van verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie voor de Nederlandse rechtsorde in het algemeen en de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in het bijzonder
Authors: Ubaghs, H.C.W.
Keywords: Internationale Arbeidsorganisatie
Verdragen
Centrale Raad van Beroep
Issue Date: 23-Dec-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de betekenis van verdragen en aanbevelingen die binnen de context van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) tot stand komen voor de Nederlandse rechtsorde in het algemeen en de rechtspraak door de Centrale Raad van beroep in het bijzonder. In de scriptie is in de eerste plaats aandacht besteed aan de aard, doelstelling en werkwijze van de IAO en het instrumentarium waarvan deze organisatie zich bedient voor de realisatie van de in het statuut en latere beginselverklaringen gespecificeerde doelen. In de tweede plaats is aandacht besteed aan de verdragen en aanbevelingen die binnen het kader van de IAO tot stand komen en het proces dat doorlopen wordt om deze verdragen en aanbevelingen binnen de Nederlandse rechtsorde werking te doen hebben. Tenslotte wordt door middel van een uitvoerige bespreking van enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzicht verschaft in de reële betekenis van IAO-verdragen als toetsingskader voor de beslechting van geschillen binnen het brede beleidsterrein van de sociale zekerheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3968
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ubaghs.pdf375.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.