Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4216
Title: Metaforen als Gemodelleerde Voorbeelden in Complexe Sociaalagogische Casuïstiek ten behoeve van Expertiseontwikkeling
Authors: Huisman, Benne
Keywords: Metaforen
gemodelleerde voorbeelden
cognitieve belasting
Delphi-methode
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 3-Apr-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Met gemodelleerde voorbeelden kunnen novieten onder een lagere cognitieve belasting sneller cognitieve strategieën kiezen die ze nodig hebben om problemen op te lossen. Binnen sociaalagogische beroepsopleidingen is het gebruik van gemodelleerde voorbeelden echter niet altijd toepasbaar. Sociaalagogische probleemsituaties zijn voortdurend anders en vragen vaak om meerdere begeleidingsscenario’s op hetzelfde moment. Een oplossing in deze kan het gebruik van een vergelijkend conceptueel model zoals een metafoor zijn. Een metafoor beoogt een vergelijking tussen twee conceptuele beelden middels een figuurlijke vergelijking, waarmee een noviet gebruik kan maken van de vaardigheden die de noviet al heeft. Hiermee kan de noviet mogelijkerwijs in één oogopslag een bepaalde sociaalagogische problematiek volgens een bepaalde kijk benaderen en oplossen. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of metaforen als gemodelleerde voorbeelden kunnen dienen om de cognitieve belasting bij het analyseren van intermenselijke probleemsituaties, laag te houden. Drie hypotheses zijn onderzocht: metaforen leiden bij het analyseren van deze probleemsituaties tot een lagere mentale inspanning, tot een hogere prestatie en tot een hogere instructionele efficiëntie dan analyses zonder metaforen. In dit onderzoek participeerden 34 eerstejaars en vier derdejaars studenten van de MMZ-opleiding van het ROC Graafschap College te Doetinchem. De eerstejaars studenten ondergingen een quasiexperimenteel onderzoek met een experiment- en controlegroep, terwijl de derdejaars studenten middels de Delphi-methode voor de te gebruiken metafoor zorgde. Middels vragenlijsten werden alle studenten gescreend op hun ervaring met mensen met autisme: de eerstejaars groep mocht geen ervaring hebben, de derdejaars groep juist wel. Uit de eerstejaars groep werden uiteindelijk ad random de experiment- en de controle groep gevormd. De derdejaars groep kwam door de screening vanzelf op vier studenten voor de Delphi-groep. Aan de hand van casuïstiek werden de eerstejaars studenten geconfronteerd met vijf situaties waar mensen met autisme problemen mee hebben. Iedere casus werd afgerond met een lijst van tien beweringen (vertaald uit Adult Spectrum Quotient -AQ- Ages 16+; Hoekstra, Bartels, Cath & Boomsma, 2008) waarop de studenten moesten reageren. Iedere juist ingeschatte bewering leverde één punt op. Na elke casus werd de mentale inspanning gemeten (in totaal vijf maal) middels de 9-punts Mentale Inspanningsschaal van Paas (1992). Alle gegevens werden vervolgens middels onafhankelijke 7 t-toetsen en een Mann-Whitney-toets getest. De onafhankelijke t-toets aangaande de instructionele efficiëntie werd middels de Z-scores van de mentale inspanning en prestaties uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt dat de experimentgroep met een metafoor gemiddeld niet beter scoort op prestatie, mentale inspanning en instructionele efficiëntie dan de controlegroep zonder het gebruik van een metafoor. De prestatiescore van de experimentgroep is zelfs significant lager. In een nadere analyse wordt gesuggereerd dat de novieten van de experimentgroep moeite hadden met het interpreteren van de metafoor. De door de derdejaars gekozen metafoor herbergde drie mogelijke interpretaties van de figuurlijke vergelijking, hetgeen de eenduidigheid voor de eerstejaars blijkbaar niet ten goede kwam. Geconcludeerd wordt dat metaforen een eenduidige figuurlijke vergelijking dienen te hebben, wil de waarde als gemodelleerd voorbeeld enige rol van betekenis kunnen spelen. Additioneel onderzoek in deze is dan ook op zijn plaats.
Description: Huisman, B. (2012). Metaforen als Gemodelleerde Voorbeelden in Complexe Sociaalagogische Casuïstiek ten behoeve van Expertiseontwikkeling. April, 03, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4216
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBHuisman-03042012.pdf976.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.