Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4266
Title: Een herkansing voor het subsidiariteitsbeginsel na het Verdrag van Lissabon
Other Titles: Een onderzoek naar de toepassing van subsidiariteit op grond van de Europese verdragen
Authors: Töller, J.B. (Ben)
Keywords: Europese verdragen
subsidiariteit
Europese Unie
constitutioneel pluralisme
Issue Date: 4-May-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De scriptie gaat in op de veranderingen die door het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht in de mogelijkheid om invulling te geven aan het subsidiariteitsbeginsel. De afgelopen twee decennia is die invulling van het subsidiariteitsbeginsel (dat geldt als één van de fundamentele beginselen in de Europese Unie) slechts marginaal geweest. Als verbetering kan genoemd worden, dat de exclusieve bevoegdheden van de Europese Unie (waarop het beginsel niet van toepassing zijn) uitputtend zijn opgesomd. Daardoor is duidelijk gemarkeerd waarop het beginsel van toepassing is. Daarnaast is aan de nationale parlementen de opdracht gegeven om toe te zien op een juist gebruik van het subsidiariteitsbeginsel door de Europese Unie. Bij een meerderheidsstandpunt van nationale parlementen is de wetgever gehouden zijn standpunt te heroverwegen. Ook kan een nationaal parlement een klacht instellen bij het Hof van Justitie over een inbreuk op het beginsel. De komende decennia zal moeten uitwijzen of het beginsel in de politieke en juridische context van de Europese Unie een bruikbaar beginsel zal blijken te zijn. Het Hof van Justitie zal daarin een belangrijke rol spelen door een inhoudelijke toets te plegen bij een klacht over schending van het beginsel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4266
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
töller.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.