Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4320
Title: Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten?
Authors: Heumakers, Theo
Keywords: Model
Closed source
Methode
Selectie
Gebruik
Open source
Issue Date: 20-Jun-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het aanbod van software kan worden onderverdeeld in Closed Source software en Open Source software. Bij selectietrajecten van softwareproducten staat men steeds vaker voor de keuze tussen deze twee. Die keuze wordt gemaakt op basis van een afweging tussen functionaliteit, kwaliteit en kosten. Deze afweging is veelal gebaseerd op aannames en gevoelens en minder op feiten. Ook kunnen, naast functionaliteit, kwaliteit en kosten, nog andere overwegingen een rol spelen. Dit heeft geleid tot de hoofdvraag van het onderzoek: welke aspecten spelen in de gebruiksfase een rol bij de beoordeling van Open en Closed Source producten en hoe kunnen deze aspecten worden gemeten? Binnen de hoofdvraag zijn vier deelvragen onderscheiden: Welke specifieke kwaliteitsaspecten zijn in de gebruiksfase van toepassing bij de beoordeling van de kwaliteit van Open source en Closed Source software? Welke specifieke kostensoorten zijn in de gebruiksfase van toepassing bij de bepaling van de kosten van een Open Source en een Closed Source product? Welke andere overwegingen, naast kwaliteit en kosten, spelen een belangrijke rol in de keuze tussen Open Source en Closed Source software? Kan een model worden opgesteld waarmee zowel Open Source als Closed Source producten beoordeeld en vergeleken kunnen worden? Het resultaat van de literatuurstudie zijn kwaliteitsaspecten voor de producent (zoals continuïteit en betrouwbaarheid) en het product (zoals betrouwbaarheid en bruikbaarheid). Tevens is een aantal specifieke Open Source kwaliteitsaspecten benoemd. Daarnaast is aangegeven welke eenmalige en maandelijkse kosten bepaald moeten worden en welke overige overwegingen bij de keuze een rol kunnen spelen. Hiermee zijn de deelvragen met betrekking tot kwaliteitsaspecten, kostensoorten en overige aspecten beantwoord. Om te beoordelen hoe deze aspecten gemeten kunnen worden, is een aantal bestaande methoden (ISO 25010, QSOS, OpenBRR en QualOSS) voor de beoordeling van software bekeken. De bestaande methoden zijn vooral op Open Source producten gericht. Als gevolg hiervan is een nieuw model voor de beoordeling en vergelijking van Open en Closed Source producten opgesteld. In dit model zijn alle benoemde kwaliteitsaspecten voor producent en product, kostensoorten en overige aspecten opgenomen. Dit nieuwe model voor de beoordeling van software is in een gevalstudie getoetst op compleetheid en bruikbaarheid. Om te beoordelen of het model ook bruikbaar is voor andere organisaties is een survey uitgevoerd. Door een aantal organisaties is het model beoordeeld en zijn de resultaten in een enquête verwerkt. De in het model opgenomen aspecten zijn compleet en kunnen objectief ingevuld worden. Wel blijkt dat er onder de bevraagde organisaties weinig animo is om het model concreet in te gaan zetten. De keuze voor Open Source of Closed Source software is gemaakt op basis van een verder niet onderbouwde weging van de hoofdaspecten kwaliteit van producent en product en kosten. Een objectieve onderbouwing van deze keuze wordt niet nodig gevonden. Dit fenomeen zou in een vervolgonderzoek geanalyseerd kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4320
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20120619_Heumakers.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.