Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4382
Title: Virtual Action Learning: Een Onderzoek naar het Verband tussen Leervoorkeuren en Leeractiviteiten
Authors: Van Bergen, Yvonne
Keywords: Virtual Action Learning
Leervoorkeuren
Leeractiviteitespreferenties
Open Universiteit
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 29-Aug-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Binnen het reguliere onderwijs wordt weinig gebruik gemaakt van het werken met leerstijlen, ondanks het feit dat het begrip al decennia lang bekend is en er vele tientallen modellen bestaan. Binnen Virtual Action Learning (VAL) wordt wel gewerkt met leerstijlen of leervoorkeuren. VAL is een opleidingsconcept ontwikkeld door Baeten (2009) en wordt ingezet binnen het regulier onderwijs en het bedrijfsleven. VAL houdt impliciet rekening met verschillende leervoorkeuren gebaseerd op de theorie van Ruijters (2006), door het aanbieden van verschillende soorten leeractiviteiten. Doel De manier waarop binnen VAL rekening wordt gehouden met de leervoorkeuren van studenten blijft veelal impliciet: hoe de verschillende activiteiten zich precies verhouden tot de leervoorkeuren is niet beschreven. Doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag of de keuze van leeractiviteiten die passen bij de leervoorkeur van de student tot betere resultaten leidt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten eerst de volgende deelvragen worden beantwoord: 1) Hoe passen de leeractiviteiten uit het huidige aanbod bij de verschillende leervoorkeuren? 2) In hoeverre kiezen lerenden ook daadwerkelijk leeractiviteiten die bij hun leervoorkeur passen? Onderzoeksontwerp, deelnemers, procedure De relatie tussen leervoorkeuren en leeractiviteiten werd vastgesteld op twee manieren. Allereerst door VALexperts naar hun oordeel over de relatie tussen leervoorkeuren en leeractiviteiten te vragen (expertperspectief). Toen dat geen eenduidig antwoord opleverde, werden bij studenten, door meting van de leervoorkeuren en activiteitspreferenties, mogelijke relaties onderzocht (studentperspectief). Aan het onderzoek namen zeven VALexperts en 42 studenten deel. VAL-experts zijn als onderwijskundigen verbonden aan het trainings- en adviesbureau dat VAL implementeert bij opdrachtgevers. De groep studenten bestond uit 21 tweedejaars MBOstudenten en 21 vierdejaars HBO-studenten die tijdens hun opleiding met VAL werkten. Meetinstrumenten Om te onderzoeken in hoeverre het aanbod aan leeractiviteiten te vertalen is naar leervoorkeuren is experts gevraagd individueel relaties aan te geven met behulp van een matrix. De leervoorkeur van de studenten werd vastgesteld door middel van de vragenlijst van het Situgram (Ruijters & Simons, 2006) bestaande uit 65 antwoorditems. De activiteitspreferenties werden onderzocht door middel van aanvullende vragen. Resultaten Er bleek weinig eensgezindheid onder de experts over de vraag hoe leervoorkeuren en leeractiviteiten binnen VAL met elkaar samenhangen. Hierdoor was het niet mogelijk om deelvraag 2 toetsend uit te voeren. Daarom werd meer verkennend onderzocht welke samenhang er bestaat tussen leervoorkeuren en activiteitspreferenties bij de groep studenten als geheel. Ook hier kwam geen duidelijk beeld naar voren van een samenhang tussen leervoorkeuren en activiteitspreferenties. Er werden slechts weinig relaties gevonden. Conclusie Noch vanuit het expertperspectief noch vanuit het studentperspectief kunnen duidelijke conclusies getrokken worden over de samenhang tussen leervoorkeuren en activiteiten of leeractiviteitspreferenties. Het is onduidelijk in hoeverre het gebrek aan overeenstemming wordt veroorzaakt door verschil in interpretatie van leervoorkeuren en/of leeractiviteiten of door verschil in inzicht over de relatie tussen die twee.
Description: Van Bergen, Y. (2012). Virtual Action Learning: Een Onderzoek naar het Verband tussen Leervoorkeuren en Leeractiviteiten. Augustus, 29, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4382
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWYvanBergen-29082012.pdf354.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.